Z á p i s n i c a

 

z VIII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 17. mája 2016 t. j. v utorok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

 

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, p. Cyril Filípek, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Neprítomní – ospravedlnení pp.: Mgr. Gerda Fodorová a Bc. Marián Konečný

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                          p. Alena Poláková – zapisovateľka

 

                Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, hostí a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s programom VIII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva a tento bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

 

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

4/ Správa z následnej finančnej kontroly zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

       za rok 2015

5/ Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za r. 2015

6/ Stanovisko kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Šaštín-Stráže za r. 2015

7/ 2. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2016

8/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 2. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na

       r. 2016

9/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania

       služieb na trhových miestach

10/ Rôzne

11/ Diskusia

12/ Návrh na uznesenie

13/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: Mgr. Vladimír Hladík – predseda Návrhovej komisie, členovia: p. Branislav Kozánek a p. Marián Rozbora. Primátor mesta dal hlasovať o návrhu. Z prítomných 9 poslancov MsZ bola za 9, proti 0, zdržalo sa 0.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: p. Silvia Suchá a Ing. Marián Javorka. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo oboznámil so Správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 218/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

Správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá Proti: 0  Zdržali sa: 0

4/ Správa z následnej finančnej kontroly zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za rok 2015

Mestské zastupiteľstvo oboznámila so Správou z následnej finančnej kontroly zákona č. 283/2002 p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 219/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

Správu z následnej finančnej kontroly zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za rok 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

5/ Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za r. 2015

Mestské zastupiteľstvo oboznámila so Záverečným účtom Mesta Šaštín-Stráže p. Mária Prsteková – účtovníčka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 220/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2015 a celoročné hospodárenie Mesta Šaštín-Stráže za rok 2015 bez výhrad.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

6/ Stanovisko kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Šaštín-Stráže za r. 2015

Mestské zastupiteľstvo oboznámila so stanoviskom kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Šaštín-Stráže p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 221/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k  Záverečného účtu Mesta Šaštín-Stráže za rok 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

7/ 2. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2016

a/ Mestské zastupiteľstvo oboznámila s návrhom na 2. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 5 p. Mária Prsteková – účtovníčka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 222/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

2. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 5, v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa príloh:     

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2016

v €

Príloha k

2. zmene rozpočtu na rok 2016 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy

0,00

+2 354,00

2 354,00

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

0,00

-

+2 354,00

2 354,00

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2016

v €

Príloha k

2. zmene rozpočtu na rok 2016 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné výdavky

0,00

-

+2 354,00

2 354,00

Kapitálové výdavky

0,00

-

0,00

0,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

-

0,00

0,00

Výdavky spolu

0,00

-

+2 354,00

2 354,00

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

b/ Mestské zastupiteľstvo oboznámila s návrhom na 2. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením primátora č. 1/2016 p. Mária Prsteková – účtovníčka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 223/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

2. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením primátora (ROP) č. 1/2016 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 178/2015 zo dňa 15.12.2015 podľa príloh:             

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2016

v €

Príloha k

2. zmene rozpočtu na rok 2016 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy

-

-

-

-

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

3 000,00

-

+5 000,00

8 000,00

Príjmy spolu

3 000,00

-

+5 000,00

8 000,00

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2016

v €

Príloha k

2. zmene rozpočtu na rok 2016 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné výdavky

-

-

-

-

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

0,00

+5 000,00

5 000,00

Výdavky spolu

0,00

+5 000,00

5 000,00

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

c/ Mestské zastupiteľstvo oboznámila s návrhom na 2. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 6 a 7 p. Mária Prsteková – účtovníčka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 224/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

2. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 6 a 7 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d   zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2016

v €

Návrh na

2. zmenu rozpočtu na rok 2016 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy

1 591 841,54

-

+     22 486,25

1 614 327,79

Kapitálové príjmy

30 000,00

-

+         480,00

30 480,00

Finančné operácie príjmové

21 500,00

-

+   137 858,00

159 358,00

Príjmy spolu

1 643 341,54

-

+   160 824,25

1 804 165,79

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2016

v €

Návrh na

2. zmenu rozpočtu na rok 2016 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné výdavky

143 462,00

+     22 486,25

165 948,25

Kapitálové výdavky

0,00

+   138 338,00  

138 338,00

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

143 462,00

+ 160 824,25

304 286,25

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá Proti: 0 Zdržali sa: 0

8/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 2. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2016

Mestské zastupiteľstvo oboznámila so stanoviskom kontrolóra mesta k 2. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže za rok 2016, p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 225/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 2. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže za rok 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

9/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Mestské zastupiteľstvo oboznámila s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach p. Ivana Matúšová, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 226/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

10/ R ô z n e

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil poslancov MsZ so žiadosťami, ktoré sa nachádzajú v bode rôzne. Jedná sa o tieto žiadosti:

- žiadosť p. Denisa Ožvoldíka o odkúpenie mestského pozemku, túto žiadosť prejednala komisia Stavebná a životného prostredia. Komisia odporučila vyhovieť žiadosti a cenu doporučila 10,- € za m2. P. Ožvoldík po obdržaní uznesenia z komisie sa odvolal na stanovenú cenu z dôvodu, že dom zdedil v zlom stave a chce si brať hypotéku na opravu domu. /pozemky pod domom a vo dvore nie sú vysporiadané/ Primátor mesta vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili.

p. Miroslav Nosek – navrhol, aby sa vyvolalo jednanie, ohľadom takýchto nevysporiadaných pozemkov, ktoré ľudia vlastnia alebo ich vlastnili rodičia. Toto je cena ako za stavebný pozemok. V preukazateľných prípadoch navrhuje ponížiť cenu u pozemkov, ktoré dlhodobo vlastnia.

JUDr. Edita Lehocká – vyjadrila nesúhlas s návrhom poslanca p. Miroslava Noska, nakoľko majitelia ten pozemok roky užívali a vedeli komu patrí a mohli ho kúpiť za nižšiu sumu.

Ing. Marián Javorka – oboznámil poslancov MsZ o tom, že bolo v minulosti prechodné obdobie tri roky, keď sa dali pozemky kúpiť cca za 2,50 €/m2.

p. Miroslav Nosek – jeho otec to neurobil a daň určite platil.

JUDr. Edita Lehocká – daň platíme všetci.

Mgr. Vladimír Hladík – podporil návrh p. Miroslava Noska, je veľa takýchto pozemkov, ktoré nie sú vysporiadané. Navrhujem cenu 5,- €/m2.

Ing. Mária Macejková – prednostka mestského úradu – potvrdila, že stanoviť cenu pozemkov je v kompetencii mestského zastupiteľstva.

p. Marián Rozbora – pripomenul, že ako k tomu prídu obyvatelia, ktorí si pozemky vykúpili za stanovenú cenu 10,- €/m2.

Ing. Marián Javorka – vyjadril svoj nesúhlas, pretože za posledných cca 5 rokov, sme aj takéto pozemky predávali za 10,- €/m2, boli to tiež predzáhradky, pozemky po rodičoch, čo urobia títo ľudia, dajú to na súd a budú sa s mestom súdiť? Je to právny nie ľudský problém.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, navrhol túto vec prediskutovať, ale musíme sa na to pozrieť aj po právnej stránke. Na ďalšom zasadaní Mestskej rady sa porozprávame o tejto téme. Primátor mesta ďalej oboznámil poslancov MsZ s ďalšou žiadosťou o kúpu mestského pozemku, ktorú predložila p. Nikoleta Michalovičová. Žiadosť bola predložená do Komisie stavebnej a životného prostredia. Komisia odporučila vyhovieť žiadosti a cenu doporučila 10,- € za m2. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili.

p. Miroslav Nosek – nechápem, ako si mohli prihrazdiť pozemok na dĺžku 46 m a na šírku 1 m s tým, že pomýlil som sa. Takéto veci sa riešili už v komisii aj v minulom období a zamietlo sa to. Je to veľký zásah. Navrhol stiahnuť žiadosť z návrhu na uznesenie. Musíme si vyžiadať zo stavebného úradu čo je tam plánované. A je tu nová skutočnosť, na základe ktorej by sme túto žiadosť mali stiahnuť z návrhu na uznesenie, tento predmetný pozemok alebo dom je na predaj, takže pre koho toto budeme robiť. Primátorovi mesta a poslancom predložil uverejnený inzerát. P. Miroslav Nosek navrhol, tento pozemok neodpredávať.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, požiadal o vyjadrenie aj ostaných poslancov.

Ing. Marián Javorka – toto bolo riešené už v minulosti na stavebnej komisii, stále prichádzalo k posunom pozemku domu. Tam sú stále problémy.

JUDr. Edita Lehocká – oboznámila poslancov, že tam priestor na cestu k ostatným domom ostáva.

p. Cyril Filípek – navrhol pozemok nepredávať, nakoľko to berie ako čiernu stavbu.

p. Miroslav Nosek – navrhol preveriť na stavebnom úrade, akým spôsobom bolo vydané povolenie na stavbu plotu.

Poslanci MsZ odhlasovali stiahnutie žiadosti z návrhu na uznesenie.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil poslancov s návrhom na vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemku v k.ú. Stráže, vo výmere 12 101 m2. Podmienky Verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemku boli poslancom zaslané. Vyzval poslancov, aby navrhli cenu za prenájom pozemku. Po diskusii o cene pozemku bol daný návrh na 0,25 € za m2, čo predstavuje cenu nájmu vo výške 3.025,25 € / rok.

Primátor mesta oboznámil poslancov MsZ so žiadosťou Združenia Rómov a národnostných menšín v Šaštíne-Strážach o prenájom kultúrneho domu Stráže dňa 17. 06. 2016. Žiadosť bola prejednávaná na zasadaní Mestskej rady, ktorá neodporučila vyhovieť žiadosti, nakoľko posledná akcia združenia nebola pripravená tak, ako bola prezentovaná a nebol zabezpečený poriadok zo strany usporiadateľov.

p. Cyril Filípek – upozornil, že on to tvrdil od začiatku a doporučuje nepovoliť prenájom.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, upozornil na návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 215/2016, ktorý sa týka realizácie projektu na Triedený zber komunálnych odpadov /zberný dvor/ z dôvodu možnosti získať finančné prostriedky prostredníctvom projektu aj na kúpu pozemku na zberný dvor. Uvedené uznesenie doporučuje zrušiť a prijať nové.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, vyzval poslancov, ktorí majú príspevky do rôzneho, aby sa prihlásili.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, upozornil poslancov, že sa začínajú množiť útoky na poslancov, čo sa stalo i jemu osobne v skorých ranných hodinách na rybárskych pretekoch.

p. Miroslav Nosek – pochválil a poďakoval za rozvod vody na cintorínoch, ktorý si obyvatelia chvália, taktiež ocenil nápad p. Silvie Suchej, ktorá požiadala o zasielanie Správy o činnosti Mestskej rady poslancom MsZ. Doporučil propagáciu zberného dvora pomocou letákou a Hlásnika. Ďalej sa  spýtal ako je to s odsťahovaním maringotky v Strážach na ulici M.R. Štefánika za benzínkou.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, čo sa týka propagácie, je na všetko pamätané a sú vyhradené aj finančné prostriedky a občania budú dodatočne informovaní. Problém s maringotkou – prívesom som teraz neriešil, nakoľko som bol na PN, ale teraz sa tomu budem venovať.

p. Miroslav Nosek – mal dotaz k vývozu odpadu v chatovej oblasti na Gazárke, či je tam dostatok kontajnerov a či boli majitelia chát informovaní.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, odpovedala, že obyvatelia chát obdržali informácie formou listu, ktorý im bol zasielaný spolu s výmerom platieb za komunálny odpad.

p. Vladimír Fiala - priebežne sa kontroluje stav kontajnerov, mesto v chatovej oblasti nastavilo systém, keď bude potreba vybaví sa mimoriadny zvoz, aby sa celá vec zabehla.

p. Miroslav Nosek – v Správe o činnosti Mestskej rady bolo prečítané, že prejednávala sťažnosť na reštauráciu Pohoda a priestory, ktoré ešte nie sú ani v prevádzke. Zúčastnil som sa akcii v Pohode a je to prehnané. Pán, ktorý sa sťažuje a nepáči sa mu, že na ceste zastavujú autá /mal som problém s ním aj ja/, nemá mať situovaný vchod do rodinného domu z ulice Pri štadióne, ale z ulice M.R. Štefánika. Tiež týmto spôsobom, chcem dať oficiálne oznámenie, že p. Kerhát, kde má mať oficiálny vchod má nepovolenú skládku a aby ju na vlastné náklady odstránil.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, oboznámil, že sa bude pripravovať nové VZN, ktoré toto bude riešiť a bude riešiť zvlášť obytnú zónu a zvlášť Gazárku, taktiež letné mesiace a ostatné mesiace v roku.

p. Cyril Filípek – mal dotaz, kedy sa začnú opravovať komunikácie po meste.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil poslancov, že dnes bol spolu s p. Vladimírom Fialom na jednaní s firmou, ktorá bude tieto práce prevádzať a pracuje s novou technológiou. Opravy by sa mali spustiť za cca 3 týždne. Uvedená firma bude robiť aj dopravné ihrisko v materskej škôlke.

p. Vladimír Fiala – doplnil, že firma urobí prezentáciu práce v Xelle, potom urobí dopravné ihrisko v škôlke a potom príde na cesty.

a/ Návrh na usporiadanie schodku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na usporiadanie schodku v sume 525 156,94 € prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 227/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

a potvrdzuje usporiadanie schodku v sume 525 156,94 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z kladného zostatku  finančných operácií, ktorý bol v sume 706 193,68 €.   Tento schodok bol už počas roka 2015 vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. Z hospodárenia boli vylúčené nevyčerpané prostriedkov zo ŠR v sume 18 823,30 €.

-zostatok finančných operácií v sume 162 213,44 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

b/ Tvorba rezervného fondu za r. 2015

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na skutočnú tvorbu rezervného fondu za r. 2015 prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 228/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 162 213,44 EUR.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá Proti: 0 Zdržali sa: 0

c/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na vklad finančných prostriedkov do spoločnosti Správa majetku mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie prostriedkov rezervného fondu na vklad finančných prostriedkov do spoločnosti založenej mestom, Správa majetku mesta Šaštín-Stráže, s.r.o. prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 229/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške

5 000,00 € na vklad finančných prostriedkov do spoločnosti založenej mestom, Správa majetku mesta Šaštín-Stráže, s. r. o., 908 41 Šaštín-Stráže, Štúrova 1319, vo výške základného finančného imania.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 6 Mgr. R. Ovečka, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 3 p. C. Fillípek, p, M. Nosek a p. B. Kozánek Zdržali sa: 0

d/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na nákup pozemku na zriadenie zberného dvora odpadov

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, na nákup pozemku na zriadenie zberného dvora odpadov prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 230/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 112 658,00 EUR na nákup pozemku na zriadenie zberného dvora odpadov pre Mesto Šaštín-Stráže, v súlade s Uznesením MsZ Šaštín-Stráže č. 214/2016 zo dňa 6. apríla 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

e/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu za vykonané projekčné práce na objekte splašková kanalizácia – rozšírenie Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky za vykonané projekčné práce na objekte splašková kanalizácia – rozšírenie Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 231/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5 400,00 EUR , za vykonané projekčné práce na objekte „splašková kanalizácia – rozšírenie Šaštín-Stráže“ v zmysle ZoD zo dňa 25.1.2016.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

f/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu za vykonané projekčné práce na objekte Mestského úradu Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky za vykonané projekčné práce na objekte Mestského úradu Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 232/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 19 800,00 EUR, za vykonané projekčné práce na objekte Mestského úradu Šaštín-Stráže“ v zmysle ZoD zo dňa 26.1.2016.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 7 Mgr. R. Ovečka, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá Proti: 1 p. C. Filípek  Zdržali sa: 1 p. B. Kozánek

g/ Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Triedený zber komunálnych odadov v meste Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Triedený zber komunálnych odpadov v meste Šaštín-Stráže“ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 233/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

predloženie žiadosti o NFP v rámci špecifického cieľa 1.1.1 OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10, na realizáciu projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v meste Šaštín - Stráže“, ktorý je realizovaný Mestom Šaštín-Stráže. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, vo výške 75 000 Eur.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

h/ p. Denis Ožvoldík, byt. Šaštín-Stráže, M. R. Štefánika č. 241 – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku a zníženia ceny za pozemok prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 234/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí, pôvodná parc. č. E 589/72, novovytvorená parc. č. C 1087/2 diel 3 vo výmere 18 m2, parc. C č. 1087/4 diel 4 vo výmere 144 m2, C parc.č. 1087/5 diel 5 vo výmere 92 m2, spolu 254 m2. v k.ú. Stráže, p. Denisovi Ožvoldíkovi byt. Šaštín-Stráže, M. R. Štefánika 241. Cena sa stanovuje na 10,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 7 Mgr. R. Ovečka, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká,   p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 2 p. C. Filípek, p. M. Nosek

ch/ p. Nikoleta Michalovičová, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 632 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o odpredaj mestského pozemku   prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 235/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                R u š í

predložený návrh na uznesenie odpredaj mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí, pôvodná parc. č. C 552/16, 551/15 novovytvorená parc. č. C 552/21 vo výmere 43 m2, C parc.č. 551/17 vo výmere 3 m2, spolu 46 m2, v k.ú. Šaštín, p. Nikolete Michalovičovej byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 632.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 5 p. C. Filípek, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, p. M. Nosek, p. S. Suchá  Proti: 4 Mgr. R. Ovečka, JUDr. E. Lehocká, M. Rozbora Mgr. V. Hladík Zdržali sa: 0

i/ Návrh spoločnosti Gazárka s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže o úpravu poplatku za povolenky na vjazd

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom spoločnosti Gazárka s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže, na úpravu ceny za povolenku na vjazd do rekreačnej oblasti v letnej sezóne prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 236/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

návrh spoločnosti Gazárka s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže na úpravu poplatku za povolenky na vjazd do RS Gazárka z pôvodnej ceny 3,50 € na cenu 15,- € za povolenku na sezónu. Pôvodný poplatok predstavuje sumu 0,056 € na deň pri zohľadnení dvoch mesiacov /júl, august/, nový poplatok by predstavoval sumu 0,24 € na deň, s platnosťou od 01.07.2016.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 8 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 1 p. M. Rozbora

j/ Návrh na vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov v k.ú. Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 237/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

návrh na vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov registra „C“ zapísaných Okresným úradom Senica, katastrálny odborom na liste vlastníctva č. 2045 pre katastrálne územie Stráže nad Myjavou, na ulici Vŕšky, Mesto Šaštín-Stráže, okres Senica, určeného na výstavbu. Mestské zastupiteľstvo určuje minimálnu výšku nájmu 3 025,25 €/rok.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Proti: 0  Zdržali sa: 0

k/ Združenie Rómov a národnostných menšín Šaštín-Stráže – žiadosť o prenájom kultúrneho domu Stráža za účelom usporiadania Rómskej zábavy

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou Združenia Rómov a Národnostných menšín v Šaštíne-Strážach prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 238/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ú h l a s í

s prenájmom kultúrneho domu Stráže Združeniu

Rómov a národnostných menšín v Šaštíne-Strážach

dňa 17. 06. 2016 na usporiadanie rómskej zábavy.

Hlasovanie: Prítomní: 9  Za: 0  Proti: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá  Zdržali sa: 0

l/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 215/2016, zo dňa 06.04.2016

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 215/2016 zo dňa 06. apríla 2016 prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 239/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                R u š í

Uznesenie MsZ č. 215/2016 zo dňa 06. apríla 2016, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti o NFP v rámci špecifického cieľa 1.1.1 OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10, na realizáciu projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v meste Šaštín - Stráže“, ktorý je realizovaný Mestom Šaštín-Stráže. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, do výšky max. 70 000 Eur., z dôvodu možnosti získať finančné prostriedky prostredníctvom projektu aj na kúpu pozemku na zberný dvor.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá Proti: 0 Zdržali sa: 0

11/ D i s k u s i a

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, otvoril diskusiu a vyzval občanov, aby sa prihlásili so svojimi príspevkami.

p. Andrej Kerhát – podal vysvetlenie poslancom MsZ prečo bola podaná sťažnosť na reštauráciu Pohoda, ktorá ako reštaurácia nikomu nevadí, ale vadia nielen jemu, ale i občanom, ktorí sťažnosť podpísali posedenia na terase so živou hudbou. Sťažnosť odôvodnil tým, že on i manželka chodia do práce na zmeny, premiestnili si spálňu, aby mali pokoj na spánok, izbu zo strany reštaurácie nevyužívajú. Bol rád keď už p. Letko tam otvoril reštauráciu a navštevoval ju i s manželkou. Ale živá hudba vonku pred reštauráciou je hlasná a nedá sa spať, ani sedieť na terase domu. Uvažujú o predaji domu. Nechce volať vždy políciu, nakoľko týmto spôsobom nechce riešiť problémy. Nie je to len hudba, ale aj krik na terase reštaurácie a dokonca už bola aj bitka zákazníkov reštaurácie.

p. Vladimír Matula – podporil sťažnosť p. Andreja Kerháta, býva v blízkosti reštaurácie a taktiež mu prekáža hlasná hudba v noci. p. Vladimír Matula sa spýtal p. poslanca Miroslava Noska, ako môže posúdiť hluk, keď nebýva v bezprostrednej blízkosti reštaurácie.

p. Miroslav Nosek – ozrejmil, že on bol účastníkom akcie reštaurácie.

p. Vladimír Matula – podotkol, že iné je byť hosť a iné je tam bývať, chcieť sa vyspať a počúvať neustále živú hudbu a hluk.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil, že na najbližšom zasadaní Mestskej rady, sa budú poslanci zaoberať prípravou všeobecne záväzného nariadenie a zoberú do úvahy aj ich pripomienky.

p. Michal Hladký – sa spýtal kedy bude fungovať zberný dvor a kde sa dotiaľ budú dávať smeti.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, odpovedal, že teraz sa robia úpravy zberného dvora, podáva sa žiadosť na projekt, dátum kedy bude oficiálne otvorený nevie povedať. Čo sa týka komunálneho odpadu bude ďalej pokračovať vývoz popolníc ako teraz. Na iné odpady bude mesto robiť zvoz odpadu, deň sa oznámi.

p. Michal Hladký – hovorí sa teraz o 8,- € za m2 za kúpu pozemku na zberný dvor, prečo?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, nikdy sa nehovorilo o 8,- €, bolo 7,- € za tento pozemok, boli aj ďalšie ponuky, ktoré boli vyššie.

p. Michal Hladký – sa zaujímal o faktúru na internete - prípravné práce audítora, čo sú to prípravné práce?

p. Mária Prsteková – prevzatie, pripravenie účtovných podkladov.

p. Mária Vizváryová – vysvetlila, že každý audítor má svoj postup, toto je zálohová faktúra a bude doplatená čiastka podľa zmluvy.

p. Cyril Filípek – sa informoval, ako dopadol súd, kde sa riešila výpoveď z bytu p. Prokopiusa.

JUDr. E. Lehocká – výpoveď bola zatiaľ zamietnutá pre formálne nedostatky vo výpovedi. Výpoveď som nedala ja, ale zamestnanec mesta.

Ing. Mária Kormanová – kto vyhotovil tú výpoveď?

p. Ivana Matúšová – ja som robila tú výpoveď a chyba bola tá, že sme poslali výpoveď bytu v jednom liste a výpis uznesenia mestského zastupiteľstva v druhom liste, malo to ísť spolu.

Ing. Mária Kormanová – prečo to nerobil právnik mesta?

JUDr. Edita Lehocká – ak išlo o to, či som to robila ja, nerobila som to.

p. Ľubomíra Matulová – požiadala o riešenie situácie na ulici, kde majú rodinný dom U Vulgana č. 907, kde neustále jazdia motorky a to neprimeranou rýchlosťou. Okolo ich domu sa nejedná o cestu, ale o chodník. Motorky ohrozujú deti.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, zistíme čo by sa dalo robiť, budeme sa  tým zaoberať.

p. Michal Kvačkaj – mal dotaz ohľadom verejného osvetlenia, jedná sa o ulicu Alej medzi bytovkami či sa bude dopĺňať a tiež či sa doplní námestie.

sl. Rybecká – ja mám ten istý dotaz na ulici M. Nešpora za bytovkami je tma.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tento projekt rieši výmenu terajších svietidiel, nie nové osvetlenie.

Mgr. Vladimír Hladík – hovoríte medzi bytovkami, ale tam sú súkromné pozemky a to nie je jednoduché.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, teraz sa vymieňalo to čo je, samozrejme, chceme sa zapojiť aj do ďalších projektov a riešiť verejné osvetlenie ďalej.

p. Michal Kvačkaj – čo sa týka opravy ciest máte zmapované všetko v meste?

p. Vladimír Fiala – tak ako bolo povedané, bude sa robiť rekonštrukcia, máme všetko zdokumentované.

Ing. Mária Kormanová – otváralo sa detské ihrisko, keďže dopadová plocha je piesok a nie kôra počíta sa i s údržbou piesku?

Mgr. Jarosav Suchánek – primátor mesta, určite áno, na podmienky sa opýtam konateľky v RO Gazárka.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, ak by bolo potreba, ja tiež poznám firmy, ktoré to robia.

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, ukončil diskusiu.

12/ N á v r h  na  u z n e s e n i e

     Predseda Návrhovej komisie Mgr. Vladimír Hladík – predložil poslancom MsZ, návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

13/ Z á v e r

     Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta, poďakoval občanom ktorí prišli, zamestnancom, poslankyniam a poslancom MsZ za ich účasť na rokovaní a ukončil VIII. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva.

         Ing. Mária Macejková                                                       Mgr. Jaroslav Suchánek

            prednostka MsÚ                                                                    primátor mesta

Overovatelia :

p. Silvia Suchá

Ing. Marián Javorka

Zapísala: p. Alena Poláková

sastin bg dark