Z á p i s n i c a

 

z IX. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2016 t. j. v pondelok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, p. Cyril Filípek, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, p. Branislav Kozánek, Bc. Marián Konečný, Mgr. Gerda Fodorová, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora,

p. Cyril Filípek prišiel na zasadanie Mestského zastupiteľstva o 16,57 hod.

Neprítomná – ospravedlnená pp.: p. Silvia Suchá

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                         p. Alena Poláková – zapisovateľka

 

            Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, hostí a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s programom IX. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva a tento bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva.

4/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.

5/ Kontrola dane z ubytovania podľa zákona č. 582/2004 a VZN č. 14/2012.

6/ Následná finančná kontrola účtovných a pokladničných dokladov – mestský úrad,

       rozpočtové organizácie a RO Gazárka s.r.o.

7/ 3. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2016.

8/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na

       r. 2016.

9/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 09/2016 o trhovom poriadku trhoviska na Námestí slobody.

10/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 10/2016 o trhovom poriadku príležitostných trhov.

11/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 11/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času

       prevádzky služieb na území Mesta Šaštín-Stráže.

12/ Dodatok č. 1 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby

       poskytované Mestom Šaštín-Stráže.

13/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže.

14/ Vybavenie Petície – „Zastavme hazard“.

15/ Rôzne

16/ Diskusia

17/ Návrh na uznesenie

18/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: p. Miroslav Nosek – predseda Návrhovej komisie, členovia: JUDr. Edita Lehocká a  Mgr. Gerda Fodorová. Primátor mesta dal hlasovať o návrhu. Z prítomných 10 poslancov MsZ bolo za 10, proti 0, zdržalo sa 0.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: Bc. Marián Konečný a p. Marián Rozbora. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo so Správou o činnosti Mestskej rady oboznámil Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

                                                                U z n e s e n i e MsZ č. 240/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                        B e r i e n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

4/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 241/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, ktorý predložila kontrolórka mesta p. Mária Vizváryová.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

5/ Kontrola dane z ubytovania podľa zákona č. 582/2004 a VZN č. 14/2012

Mestské zastupiteľstvo oboznámila s kontrolou dane z ubytovania podľa zákona č. 582/2004 a VZN č. 14/2012, p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 242/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e  n a   v e d o m i e

kontrolu dane z ubytovania podľa zákona č. 582/2004 a VZN č. 14/2012.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

6/ Následná finančná kontrola účtovných a pokladničných dokladov – mestský úrad,

rozpočtové organizácie a RO Gazárka s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo oboznámila s následnou finančnou  kontrolou účtovných a pokladničných dokladov, p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 243/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e  n a   v e d o m i e

následnú finančnú kontrolu účtovných a pokladničných dokladov – mestský úrad, rozpočtové organizácie a RO Gazárka s. r. o.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

7/ 3. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2016

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta vyzval poslancov MsZ, aby sa pýtali ak majú otázky, je prítomná p. Mária Prsteková – účtovníčka MsÚ.

p. Marián Rozbora – sa spýtal na bod č. 5, ktorý je v materiáloch a týka sa opravy a údržby bytu, výmena okien na ul. Štúrova. Jedná sa o byt, kde býva p. Miloš Osuský?

p. Mária Prsteková – áno.

p. Marián Rozbora – nakoľko si to niektorí nájomníci robili za svoje peniaze, doporučujem tento bod z návrhu na uznesenie 3. zmeny rozpočtu vypustiť. Suma na výmenu okien na tomto byte bude vypustená.

a/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 3. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 9 a 10 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 244/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e  n a   v e d o m i e

3. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 9 a 10, v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa príloh:           

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2016

v €

Príloha k

3. zmene rozpočtu na rok 2016 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy

0,00

-

+   38 055,63

38 055,63

Kapitálové príjmy

0,00

-

+ 401 629,41

401 629,41

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

0,00

-

+ 439 685,04

439 685,04

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2016

v €

Príloha k

3. zmene rozpočtu na rok 2016 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné výdavky

0,00

-

+   14 498,00

14 498,00

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

0,00

-

+ 14 498,00

14 498,00

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M. Konečný, Mgr. G Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

b/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 3. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 8, 11 a 12 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 245/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

3. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 8, 11 a 12 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d   zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2016

v €

Návrh na

3. zmenu rozpočtu na rok 2016 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy

0,00

-

+ 171 443,00

171 443,00

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

179 358,00

-

+   20 105,62

199 463,62

Príjmy spolu

179 358,00

-

+ 191 548,62

370 906,62

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2016

v €

Návrh na

3. zmenu rozpočtu na rok 2016 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné výdavky

60 754,00

-

+ 171 443,00

232 197,00

Kapitálové výdavky

20 000,00

-

+   15 000,00

35 000,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

-

+ 430 292,66

430 292,66

Výdavky spolu

80 754,00

-

+ 616 735,66

697 489,66

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M. Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

8/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2016

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom hlavnej kontrolórky k 3. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 246/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e  n a   v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre rok 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

9/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 09/2016 o trhovom poriadku trhoviska na Námestí slobody

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 09/2016 o trhovom poriadku trhoviska na Námestí slobody prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 247/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 09/2016 o trhovom poriadku trhoviska na Námestí slobody.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

10/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 10/2016 o trhovom poriadku príležitostných trhov

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 10/2016 o trhovom poriadku príležitostných trhov prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 248/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šatín-Stráže č. 10/2016 o trhovom poriadku príležitostných trhov.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

11/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 11/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 11/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 249/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 11/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný Proti: 0 Zdržali sa: 1 Mgr. Gerda Fodorová

12/ Dodatok č. 1 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby

poskytované Mestom Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na Dodatok č. 1 kVZN Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 250/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

13/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže

a/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na prípravu voľby hlavného kontrolóra prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 251/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                a/ B e r i e  n a   v e d o m i e

Informáciu o prípravách voľby hlavného kontrolóra.

b/ V y h l a s u j e

"Voľby hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže", ktoré sa budú konať na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže dňa 21.09.2016 tajným hlasovaním.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

b/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom, ktorým sa stanovujú náležitosti prihlášok do volieb hlavného kontrolóra a termín ich doručenia prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 252/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

náležitosti prihlášok do volieb hlavného kontrolóra a termín ich doručenia podľa návrhu v dôvodovej správe.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

c/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zloženie komisie na otváranie obálok s prihláškami do volieb hlavného kontrolóra prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 253/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

zloženie komisie na otváranie obálok s prihláškami do volieb podľa návrhu v nasledovnom zložení: Mgr. Rudolf Ovečka, p. Branislav Kozánek, Ing. Marián Javorka, JUDr. Edita Lehocká a p. Silvia Suchá.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

d/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na kratší pracovný čas novozvoleného kontrolóra mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 254/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

                                                                kratší pracovný čas hlavného kontrolóra Mesta

                                                                Šaštín-Stráže a to na 4 hodiny denne.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

14/ Vybavenie Petície – „Zastavme hazard“

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, vyzval poslancov MsZ, ktorí by sa chceli na niečo spýtať. Bola samostatná pracovná porada k tomuto bodu, kde boli s petíciou podrobne oboznámení.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na prípravu a prijatie VZN Mesta Šaštín-Stráže o zákaze prevádzkovania hazardných hier na celom území mesta Šaštín-Stráže, na základe doručenej petície „Zastavme hazard“ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 255/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

návrh na prípravu a prijatie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže o zákaze prevádzkovania hazardných hier na celom území Mesta Šaštín-Stráže, v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, na základe doručenej petície – „Zastavme hazard“.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 1 p. M. Rozbora, Proti: 2 JUDr. E. Lehocká, Mgr. V. Hladík, Zdržali sa: 7 p. C. Filípek, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. M. Nosek,

Mgr. R. Ovečka, p. B. Kozánek, Mgr. G. Fodorová          

/Návrh nebol schválený/.

15/ R ô z n e

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil poslancov s návrhmi, ktoré sa budú prejednávať v tomto bode:

-návrh na vykúpenie pozemku pod zberný dvor pre mesto

-žiadosť sl. Michalovičovej o odkúpenie pozemku, táto žiadosť bola prerokovaná aj na zasadaní Mestskej rady, kde zo strany poslancov bol podaný návrh na zvýšenie ceny za pozemok a to na 30,- Eur za m2.

-žiadosť o odkúpenie pozemku v RO Gazárka od p. Vladimíra Ciprysa a p. Jiřího Ciprysa.

-výsledky verejnej obchodnej súťaže, ktorej predmetom bol prenájom pozemkov mesta, v k.ú. Stráže. Mesto postupovalo v súlade s ustanoveniami zákona.

-pripomienka k návrhu VZN č. 11/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Šaštín-Stráže, od Mgr. Vladimíra Ďuriša, byt. Šaštín-Stráže, Metodova č. 1452. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, prečítal pripomienky Mgr. Vladimíra Ďuriša k návrhu. Tieto boli poslancom skopírované a rozdané.

-cenové ponuky prác na odvedenie dažďovej vody od mestských bytových domov na ulici Školská. Tieto cenové ponuky predložili traja podnikatelia. Dostali ste ich teraz, nakoľko nám tiež boli doručené až dnes.

Mgr. Vladimír Hladík – navrhol neriešiť tieto ponuky na Mestskom zastupiteľstve, nakoľko je potrebné sa s tým oboznámiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, upozornil poslancov, že odvodnenie bytových domov potrebuje urýchlené konanie, nakoľko obyvatelia tu majú problémy a žiadajú o urýchlené riešenie. V opačnom prípade sa musíme stretnúť.

p. Marián Rozbora – podporil návrh Mgr. Vladimíra Hladíka.

Mgr. Jaroslav Suchánek – takže tieto ponuky budú prejednané na Mestskej rade, ktorá bude čím skôr zvolaná, na budúci týždeň, nakoľko bude ďalšie riadne zasadanie až v mesiaci september.

p. Miroslav Nosek – sa vrátil k pozemku sl. Michalovičovej a vyjadril svoj nesúhlas s predajom uvedeného pozemku. Oplotenie sa nachádza v zelenom páse a všetky žiadosti, ktoré ľudia dávali v minulosti boli zamietnuté. Nakoľko bolo nariadenie, nikto nemal umožnené stavať v zelenom páse, všetko bolo zamietnuté a ďalšia vec je, nie je to v územnom pláne mesta. Nemôže sa tam stavať. Nech si to dá do súladu s geometrickým plánom.

p. Marián Rozbora – k tomuto sme sa bavili na Mestskej rade, za to, že toto porušila vedome alebo nevedome, navrhla sa cena strojnásobiť.

p. Miroslav Nosek – jedná sa o zelený pás. Takýchto vecí je viacej, ako sa to bude riešiť v budúcnosti?

Mgr. Vladimír Hladík – čo navrhuješ, dať do pôvodného stavu, zbúrať to?

p. Miroslav Nosek – ja som za to, aby sa to nepredalo. Na to je stavebný úrad, aby to riešil.

JUDr. Edita Lehocká – preto sme sa bavili o zvýšení sumy. Na Mestskej rade sme všetci o tom diskutovali.

a/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie prostriedkov rezervného fondu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 256/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 5 105,62 € na splatenie časti istiny prekleňovacieho úveru, podľa zmluvy o terminovanom úvere č. 1407/2015/UZ zo dňa 15.12.2015, so splatnosťou do 31.10.2016,   poskytnutého VÚB, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, za účelom financovania záverečnej platby nákladov projektu Riešenie havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

b/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie prostriedkov rezervného fondu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 257/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 13 500,00 € na kapitálové výdavky na výstavbu prístrešku pri dome smútku v Šaštíne.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

c/ Návrh na vykúpenie pozemku na zriadenie zberného dvora odpadov pre Mesto Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na vykúpenie pozemku na zriadenie zberného dvora odpadov pre Mesto Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 258/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

vykúpenie pozemku na zriadenie zberného dvora odpadov pre Mesto Šaštín-Stráže, parcely zapísané na LV č. 2754 pre k.ú. Šaštín, parc. č. 1974/3 vo výmere 12 529 m2 ostatné plochy, parc.č. 1974/4 vo výmere 3565 m2 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 16.094 m2 v cene 7,- €/m2, od ICE-BERG Slovakia spol. s.r.o. so sídlom Trenčianska 53 Bratislava. Uvedený pozemok bol doporučený na zasadaní Mestskej rady na vykúpenie ako varianta č. 1, z troch variant. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 10   Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný Proti:0 Zdržali sa: 1 Mgr. G. Fodorová

d/ p. Nikoleta Michalovičová, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 632 – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovanej o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 259/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí, pôvodná parc. č. C 552/16, 551/15 novovytvorená parc. č. C 552/21 vo výmere 43 m2, C parc.č. 551/17 vo výmere 3 m2, spolu 46 m2, v k.ú. Šaštín, p. Nikolete Michalovičovej byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 632. Cena sa stanovuje na 30,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 6 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Ing. M. Javorka, JUDr. Lehocká, Mgr. V. Hladík, p. M. Rozbora, Proti: 2 p. M. Nosek, p. B. Kozánek,   Zdržali sa: Mgr. G. Fodorová, Bc. M. Konečný

e/ p. Jiří Ciprys, byt. Tvrdonice, Námestie Míru 101/19 a p. Vladimíra Ciprysa byt. Kostice, Sadová 615/1 – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku v lokalite Gazárka.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaným o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 260/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/112, vo výmere 204 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Jiřímu Ciprysovi, byt. Tvrdonice, Námestie Míru 101/19, ČR a p. Vladimírovi Ciprysovi, byt. Kostice, Sadová 615/1, ČR každému 1/2. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí jednorazový poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012 v sume 75,- € a náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach/, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 30. 09. 2016, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou.

MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 10   Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, Mgr. G. Fodorová, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, Bc. M. Konečný   Proti:0 Zdržali sa: 1 p. M. Nosek

f/ Výsledky obchodnej verejnej súťaže – prenájom nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 2045 v k.ú. Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s výsledkami verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 261/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

výsledky obchodnej verejnej súťaže prenájom nehnuteľností - pozemkov registra „C“ zapísaných Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2045 pre katastrálne územie Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres: Senica.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, Bc. M.

Konečný, Mgr. G. Fodorová Proti: 0 Zdržali sa: 0

g/ Návrh na prenájom nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s výsledkami verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 262/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže prenájom nehnuteľností - pozemkov registra „C“ zapísaných Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2045 pre katastrálne územie Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres:

                                                                a. parc. č. 1189/1 ostatné plochy o výmere 4017 m2,

                                                                b. parc. č. 1189/13 ostatné plochy o výmere 830 m2,

                                                                c. parc. č. 1189/14 ostatné plochy o výmere 668 m2,

                                                                d. parc. č. 1189/15 ostatné plochy o výmere 601 m2,

                                                                e. parc. č. 1189/16 ostatné plochy o výmere 590 m2,

                                                                f. parc. č. 1189/17 ostatné plochy o výmere 800 m2,

                                                                g. parc. č. 1189/18 ostatné plochy o výmere 715 m2,

                                                                h. parc. č. 1189/19 ostatné plochy o výmere 636 m2,

                                                                i. parc. č. 1189/20 ostatné plochy o výmere 642 m2,

                                                                h. parc. č. 1189/21 ostatné plochy o výmere 701 m2,

                                                                k. parc. č. 1189/22 ostatné plochy o výmere 667 m2,

                                                                l. parc. č. 1189/23 ostatné plochy o výmere 670 m2,

                                                               m. parc. č. 1189/24 ostatné plochy o výmere 564 m2

pre spoločnosť VIGO, s.r.o., so sídlom Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce, IČO: 50 243 535 za ročné nájomné vo výške 3.050,00 EUR za nasledovných podmienok:

1. predmet nájmu sa bude prenajímať za účelom realizácie zámerov v súlade s územným plánom Prenajímateľa doba trvania nájmu – určitá, 3 roky,

2. akékoľvek stavby alebo stavebné úpravy na predmete  nájmu môže nájomca vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom štatutárneho zástupcu obce,

3. nájomca je oprávnený predmet nájmu dať do podnájmu inému len s predchádzajúcim písomným súhlasom štatutárneho zástupcu obce, vydanom na základe písomnej žiadosti nájomcu.

Hlasovanie: Prítomní: 10   Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, p. M. Nosek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, p. B. Kozánek, Mgr. G. Fodorová, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, Bc. M. Konečný   Proti:0 Zdržali sa: 0

 

16/ D i s k u s i a

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, otvoril bod Diskusia, požiadal občanov, aby sa na začiatku svojho príspevku predstavili.

p. Mikolová – mala dotaz ohľadom nových svetiel na Štúrovej ulici. Tu boli pôvodne dvojité svetlá a teraz sú tu po jednom. Je tam tma. Bola už aj za p. prednostkou.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, v tejto veci bola za mnou aj sl. Ľudmila Menšíková, tie svetlá sa vymenili len na hlavnú ulicu, nie k Vám. Povedal som, že tento problém prediskutujem s p. Buzayom a zistíme možnosť riešenia. Nakoľko je to projekt cez euro fondy, musíme sa držať projektu. Ale pokúsim sa nájsť riešenie.

Mgr. Mária Macejková – doplnila, že z tohto projektu nebolo rozpočtované, ani plánované, že budú svetlá dvojité. Mesto má záujem pridať svetlá, ale z iných prostriedkov, nie z tohto projektu, nakoľko bol tu stanovený počet svetelných bodov, ktorý nám kontrolujú. Budeme hľadať riešenie z mestského rozpočtu, aby sme doplnili tam, kde chýbajú.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, k tomuto projektu sa robil svetelný audit, robila to profesionálna firma.

p. Richard Packa – na ten náš chodník sa bola pozrieť polícia, je to ul. U Vulgana, postupuje sa nejako v tomto, nejaká zákazová značka, zakázať prejazd motorových vozidiel?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja som si prizval hneď po poslednom zasadnutí políciu. Bolo mi povedané, že je to chodník a tu sa nedáva značka zákaz prejazdu motorových vozidiel. Polícia to bude chodiť sledovať.

p. Richard Packa – na chodníku za štadiónom je dopravná značka pre chodcov a pre cyklistov, aby to teda tí motoristi pochopili, môže sa aj u nás takáto značka osadiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – môže a osadíme ju.

p. Andrej Kerhát- sa spýtal či sa bude zohľadňovať pripomienka Mgr. Vladimíra Ďuriša, pri riešení prevádzkového času z 24,00 hod. na 22,00 hod..

p. Marián Rozbora – mali by sme zvážiť či sa to dá takto na rýchlo pozmeniť.

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta – bude sa schvaľovať nové VZN a záleží na poslancoch či ho schvália. Ak áno pripomienka nebola akceptovaná, ak nie tak bude.

Mgr. Vladimír Hladík – toto VZN rieši prevádzkové hodiny na celom území mesta, nie každú zvlášť. Nie je to také jednoduché. Dohodli sme sa, že ideme schvaľovať tento návrh na VZN.

p. Skokánek – ja tiež kvôli tejto reštaurácii /Pohoda/ bývam na tej ulici, ako je to, že sa to bude schvaľovať v septembri, keď teraz je letná doba.

Mgr. Vladimír Hladík – teraz sa to ide schvaľovať, nie v septembri.

p. Skokánek – majte na pamäti, že ľudia chodia na zmeny pracovať a majú deti. Tam tak hrajú, že nepomôžu ani zatvorené okná. Jedná sa o živú hudbu. Predsa program sa schvaľuje na celý rok.

Mgr. Vladimír Hladík – to máme zakázať všetko, poľovníkom zábavu, Riverside, Tropic, tak zakážeme všetko. Jedná sa o celé území mesta.

Mgr. Vladimír Ďuriš – ja tam ešte nebývam, ale kúpil som tam pozemok na stavbu rodinného domu. Na minulom zastupiteľstve mal p. Nosek problém, že prečo som to podpísal, tak preto, lebo tam budem bývať. O 22,00 hod. je nočný kľud a rušenie nočného kľudu je priestupok. Volili Vás ľudia a mali by ste ich zastupovať.

JUDr. Edita Lehocká – toto nové VZN to obmedzuje.

Mgr. Vladimír Ďuriš – to nespĺňa žiadne normy, je tam hukot. Teraz sa má Pohoda sťahovať do bývalého šenku a chystá vzadu urobiť terasu. Keď celá ulica povie, že to tam nechce?

p. Marián Rozbora – navrhol presunúť tento bod na Mestskú radu.

p. Miroslav Nosek – dajme stretnutie všetkých zainteresovaných, aj tých, ktorí podnikajú a tí ľudia, ktorým to vadí a nájde sa nejaké riešenie.

p. Marián Rozbora – ja si myslím, že keď prišli títo ľudia, mohli prísť aj podnikatelia, týka sa to ich to VZN.

p. Matula – dá sa to riešiť aj spôsobom, aby mali živú hudbu vo vnútri reštaurácie.

p. Jozef Násada – je treba, aby ste sa s tým zaoberali, na toto sú prísne pravidlá. Kto to kúpil musí spĺňať tieto pravidlá. Kto to prevádzkuje nemal nikde povolenie na verejnú reprodukciu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, p. Násada, mesto nemôže kontrolovať, či oni platia za hudbu, toto nie je v našej kompetencii. Na to sú iné orgány.

p. Jozef Násada – chcem sa opýtať, kto tu na križovatke montoval tie stĺpy.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, pri bývalom Daňovom úrade, mesto to montovalo.

p. Jozef Násada – a to mesto nevedelo ďalej dať tie stĺpiky?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tu sa bude domaľovávať prechod pre chodcov. Stĺpy takto nariadil osadiť dopravný inšpektorát.

Mgr. Jozef Násada – tak to je iná. Tiež chcem pripomenúť, že na ulici nám stojí autobus.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, toto už riešim.

p. Poláčková – sa chcela vrátiť k riešeniu dopravnej situácie na ceste II/500 – ulica M. R. Štefánika, nakoľko tá cesta nie je dimenzovaná na kamiónovú dopravu. Chcem navštíviť primátora Holíča, ak neuspejem pôjdem do Trnavy. Navrhla by som na križovatke osadiť kvetináče, netreba drahý kruhový objazd a dopravné značky, ktoré na toto upozornia a znížiť rýchlosť na 40 km/hod. Tiež by bolo dobré riešiť smetné nádoby, máme tam 6 smetných nádob.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta - jedná sa o štátnu cestu tu nemôžeme osadiť kvetináče. Toto rieši dopravný inšpektorát, nemôžeme osadiť takúto prekážku na cestu. Písal som na Trnavský samosprávny kraj a budem písať znova. Čo sa týka smetných nádob, toto sme riešili už na minulom zastupiteľstve s Vami.

p. Poláčková – ešte k hrobovým miestam, platíme za hroby riaditeľa školy a dejateľov, ktorí vzdelávali našich predkov. Mohlo by toto prevziať mesto? Končí 10 ročné nájomné obdobie.

p. Marián Rozbora – chcem sa spýtať ako budeme postupovať s tým novým návrhom na VZN.

Mgr. Vladimír Hladík – ak sa s tým dnes nebudeme zaoberať, bude v platnosti to staré a tam je dlhšia prevádzková doba a je to horšie pre obyvateľov. Tento nový návrh ich obmedzuje.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, toto VZN navrhuje 2 krát do mesiaca a jedná sa o letný čas jún, júl a august. Terasa môže byť otvorená do jednej a živá hudba len do 24,00 hod. Aby bolo všetkým zrozumiteľné, bude doplnené do VZN v piatok alebo v sobotu. Musíme zohľadniť aj prevádzkovateľov.

p. Matula – oni musia zohľadniť decibely.

JUDr. Edita Lehocká – ale musia dodržiavať nočný kľud a prispôsobiť sa.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – kultúrny plán mesta sa robí na rok dopredu, ale nie súkromné prevádzky.

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, toto VZN ide aj na políciu a ak sa nebude dodržovať a vy zavoláte na políciu, tá je povinná toto skontrolovať a zasiahnuť. Chcela by som upozorniť, že k jednej veci môže byť rozprava 5 minút.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – hlasuje sa dnes o návrhu VZN.

p. Michal Hladký – čo sa týka kúpy pozemku pod zberný dvor, financie sú z čoho?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – z vlastných prostriedkov rezervného fondu.

p. Michal Hladký – rezervný fond je vyhradený na kalamitné veci alebo niečo takéto?

p. Mária Prsteková – nie iba na kalamitné.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, už som to hovoril na minulom zastupiteľstve, ak bude projekt úspešný, tak aj 95 % z ceny pozemku dostaneme späť.

p. Mikolová – mala dotaz ku kontajnerom na ulici Štúrova, ktoré zatarasili cestu, je tam neporiadok. Dávajú tam odpad aj ľudia z iných obcí. Je tam kanál, ktorý je teraz zatarasený, či by sa tam nedala dať mriežka a posunúť kontajnery.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, kontajnery dávame na mestské pozemky, nie na súkromné. Ukončujem diskusiu.

17/ N á v r h   na   u z n e s e n i e

     Predseda Návrhovej komisie p. Miroslav Nosek – predložil poslancom MsZ, návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

18/ Z á v e r

     Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta, poďakoval občanom ktorí prišli, zamestnancom, poslankyniam a poslancom MsZ za ich účasť na rokovaní a ukončil IX. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva.

                           Ing. Mária Macejková                                      Mgr. Jaroslav Suchánek

                             prednostka MsÚ                                                    primátor mesta

Overovatelia:

Bc. Marián Konečný

p. Marián Rozbora

Zapísala: p. Alena Poláková

sastin bg dark