Z á p i s n i c a

 

z I. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 3. marca 2015 t.j. v utorok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

 1. Cyril Filípek, prišiel na zasadanie Mestského zastupiteľstva o 17,00 hod., svoje meškanie ospravedlnil.

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

 1. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta
 2. Alena Poláková – zapisovateľka

            Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a hostí. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ / p. Cyril Filípek prišiel s pol hodinovým meškaním/ a toto je uznášania schopné. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s navrhnutým programom riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva. Program zasadania MsZ bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

4/ Správa o činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014

5/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

6/ I. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015

7/ Stanovisko kontrolóra mesta k I. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015

8/ Rekonštrukcia ČOV – informácia o postupe prác

9/ Rôzne

10/ Diskusia

11/ Návrh na uznesenie

12/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: p. Miroslav Nosek – predseda Návrhovej komisie, členovia: Mgr. Gerda Fodorová a JUDr. Edita Lehocká. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: Bc. Marián Konečný a p. Marián Rozbora. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

                                                          

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo oboznámil so správou o činnosti Mestskej rady Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

                                                                 U z n e s e n i e MsZ č. 19/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti:0 Zdržali sa: 0

 

4/ Správa o činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo oboznámila so správou o činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014, p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, k čomu MsZ prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 20/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

                                                           správu o činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže za rok

                                                           2014, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti:0 Zdržali sa: 0

5/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

Mestské zastupiteľstvo oboznámila s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, k čomu MsZ prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 21/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

                                                           Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015, ktorý tvorí

                                                           súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti:0 Zdržali sa: 0

 

6/ I. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015

 1. Mária Prsteková – účtovníčka mesta, oboznámila Mestské zastupiteľstvo s návrhom na I. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 22/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

 1. 1. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 1 a 3 v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa prílohy:          

   

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

 

Príloha k

1. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

1. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

651 787,00

-

+   28 686,41        

680 473,41

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

+     8 765,85

8 765,85

Príjmy spolu

651 787,00

-

+   37 452,26

689 239,26

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

 

Príloha k

1. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

1. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

651 787,00

-

+   37 452,26

689 239,26

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

651 787,00

-

+   37 452,26

689 239,26

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

                                                                 U z n e s e n i e MsZ č. 23/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

 1. 1. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

 

Návrh na

1. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

1. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

0,00

-

+   5 831,90  

5 831,90

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

0,00

-

+   5 831,90

5 831,90

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

 

Návrh na

1. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

1. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

0,00

-

+   5 831,90  

5 831,90

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

0,00

-

+ 5 831,90

5 831,90

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti:   0   Zdržali sa: 0

7/ Stanovisko kontrolóra mesta k I. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015

 1. Mária Vizváryová – kontrolórka Mesta Šaštín-Stráže, oboznámila, MsZ so Stanoviskom kontrolóra mesta k I. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 24/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k I. zmene rozpočtu Mesta     Šaštín-Stráže pre r. 2015.

Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti:0 Zdržali sa: 0

 

8/ Rekonštrukcia ČOV – informácia o postupe prác

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, informovala MsZ o postupe prác na rekonštrukcii ČOV nasledovne: poslancom boli poskytnuté informácie v písomnej forme, teraz už len rekapitulácia aj pre verejnosť. Ešte v júni 2014 predložilo naša mesto žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ČOV, využili sme tú šancu, keď bolo možné podať žiadosť. Predpokladom bolo hotové verejné obstarávanie na zhotoviteľa, čo sa podarilo a zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 10. 03. 2014 a následne v júni sme podali tú žiadosť. Boli sme úspešní a mesto získalo nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 5 216 255, 51 Eur, s tým, že Ministerstvo životného prostredia nám poskytne príspevok s dotácie EÚ vo výške 95 % a 5 % spolufinancuje mesto. Dôležité je to, že stavba sa bude rekonštruovať v jestvujúcom objekte na pozemkoch patriacim mestu a nebude sa zasahovať do nových pozemkov. Rekonštrukcia sa bude vykonávať bez prerušenia prevádzky. Intenzifikácia ČOV tak, ako je navrhovaná, dobudujú sa nové stavby, osadí sa nová technológia, aby ten čistiaci proces bol čo najefektívnejší a kapacitne dostatočný, s vysokou účinnosťou čistenia. Dôležitý údaj je začiatok prác, ktorý bol stanovený na marec 2015 a ukončenie v desiatom mesiaci 2015. Stavenisko bolo odovzdané v termíne, ešte koncom minulého roku a to 11. 12. 2014 s tým, že tam bola ďalšia odkladacia podmienka k začatiu prác, čakalo sa na kontrolu verejného obstarávania z Ministerstva ŽP SR, aby sa nestalo, že dodávateľ začne práce realizovať a ministerstvo zistí, že je tam nejaký problém v rámci pochybenia v obstarávaní. Ministerstvo nám kontrolou vyhodnotilo verejné obstarávanie a tam bol krátená čiastka vo výške 46 tis. Eur bez DPH a bolo to krátenie z toho dôvodu, že projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, nie je oprávnený výdavok, mali sme zadefinované v žiadosti, že si nárokujeme aj na túto položku. Toho času firma – združenie –Doprastav a Aquamat už sú presťahovaní na stavenisku, vykonávajú sa kontrolné odkopávky na stavenisku, na zistenie sieti na ČOV. Predpokladá sa, že do desiatich dní sa začnú realizovať výkopové práce. Zhotoviteľ nám garantuje, že termín desiaty mesiac 2015 stihne, toto sú základné informácie, ak by ste sa chceli niečo spýtať nech sa páči.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa o postupe prác na rekonštrukcii ČOV prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 25/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

                                                           informáciu o postupe prác na rekonštrukcii ČOV

                                                           Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti:0 Zdržali sa: 0

 

9/ R ô z n e

a/ Dodatok č. 3 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby Mestom Šaštín-Stráže.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil MsZ s návrhom na Dodatok č. 3 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby Mestom Šaštín-Stráže, čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 26/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Dodatok č. 3 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby Mestom Šaštín-Stráže, ktoré bolo schválené dňa 12. decembra 2008, Uznesením č. 303/2008.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

  

b/ Žiadosť p. Jaroslava Rampáčka, byt. Bratislava, Súmračná 13, ktorému bol spolu s manželkou Soňou odpredaný pozemok v RO Gazárka, o zmenu uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o zmenu uznesenia MsZ, podľa ktorého mu bol odpredaný mestský pozemok v RO Gazárka, z dôvodu úmrtia manželky Soni a následného vykonania dedičského konania prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 27/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej súčasťou je  kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č. 1916/70, vo výmere 717 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Jaroslavovi Rampáčkovi byt. Bratislava, Súmračná 13 v podiele 4/12, p. Roman Rampáček, byt. Bratislava, Stavbárska 5224/58, v podiele 1/12, p. Jaroslav Rampáček ml., byt. Bratislava, Rajtákova 4606/20, v podiele 1/12, p. Šoosovi Štefanovi, byt. Bratislava, Heyrovského 13 v podiele ¼, p. Patrikovi Šoosovi, byt. Bratislava, Heyrovského 2055/13 v podiele 1/8 a p. Renáte Smútkovej, byt. Bratislava, Heyrovského 2055/13 v podiele 1/8. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí jednorazový poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012 v sume 75,- € a náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok a jednorazový poplatok vo výške 75,- €, kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy a to: prvú splátku najneskôr do 31. 01. 2013, a druhú splátku najneskôr do 31.12. 2014, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci už uhradili mestu Šaštín-Stráže. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

                                                                 Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

 

c/ Návrh Plánu zasadaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, predložil návrh Plánu zasadaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, kde navrhol ďalšie úpravy, k zasadaniam Mestskej rady. Bolo zaužívané, že MsR zasadá týždeň pred zasadaním MsZ, navrhoval by som z hľadiska časového na spracovanie podkladov pre Vás poslancov a doručenie materiálov a aby bol dostatočný čas na preštudovanie na dva týždne pred zasadaním MsZ. Čiže termíny by sa posunuli o týždeň dopredu. Poprosím p. Miroslava Noska, aby návrh zapracoval do Návrhu na uznesenie a v prípade schválenia, poprosím p. Alenu Polákovú, aby zaslala termín konania MsR a MsZ poslancom i v elektronickej podobe.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s Plánom zasadaní MsR a MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 28/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

plán zasadaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže na rok 2015.

Zasadanie Mestskej rady je navrhnuté: 06. 05., 08. 06., 09. 09., 04. 11. a 02. 12. 2015

Zasadanie Mestského zastupiteľstva je navrhnuté:

 1. 03., 20. 05., 23. 06., 23. 09., 18. 11. a 15. 12. 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

d/ Návrh na vytvorenie Miestnej akčnej skupiny pre Mikroregión Šaštínsko

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil mestské zastupiteľstvo s návrhom na vytvorenie Miestnej akčnej skupiny pre Mikroregión Šaštínsko, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 29/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

vytvorenie Miestnej akčnej skupiny pre Mikroregión Šaštínsko, ktorá bude pracovať na získavaní finančných prostriedkov pre Mikroregión.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

e/ žiadosť p. Vladimíra Polláka a manž. Josefy, byt. Šaštín-Stráže, Vŕšky 396 o opätovné prejednanie predaja mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o opätovné prejednanie predaja mestského pozemku, ktorý im bol schválený Uznesením MsZ č. 205/2008 a ku ktorému neprišlo z dôvodu nevysporiadania parcely súkromné vlastníka MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 30/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

odpredaj mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí parc.č. 1196/1 vo výmere 122 m2,  parc .č. 1196/2 vo výmere 172 m2, parc.č. 1197 vo výmere 453 m2 v k.ú. Stráže, p. Vladimírovi Pollákovi a Josefe Pollákovej, byt. Šaštín-Stráže, Vŕšky 396.   Cena pozemku je úradná cena - 10,- € za m2. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie.

Mestské zastupiteľstvo

P o v e r u j e

Mgr. Jaroslava Suchánka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

                                                          

f/ Návrh na zámer prípravy a vypracovania PHSR Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015 – 2020

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, predložil prítomným  Dôvodovú správu k potrebe schválenia zámeru prípravy a realizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ doplnila, jedná sa o to, že od 01. 01. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 309/2014 o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého doteraz platné programy rozvoja obcí, miest a vyšších územných celkov a ich aktualizácie schválené pred 1. januárom 2015 sú obce, mestá a vyššie územné celky povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. Vláda pre tento účel vydala Metodiku na vypracovanie PHSR obcí/VÚC, podľa ktorej musia obce, mestá a VÚC prepracovať svoje záväzné dokumenty. Máme tento dokument vypracovaný a schválený v r. 2010, ale potrebuje už nejaké zmeny. Je to potrebné, nakoľko očakávame v najbližších mesiacoch, že budú zverejnené prvé výzvy eurofondov na podávanie žiadostí a tento dokument je povinnou prílohou ku každej žiadosti. Mesto už oslovilo viacero dodávateľov, máme z čoho vyberať a jedná sa o nákladovú položku do 1000,- Eur. Niektoré ponuky boli veľmi vysoké, dokonca až 9600,-. PHSR je to dokument, ktorý hovorí o tom, akým smerom sa bude mesto do roku 2020 vyvíjať, sú tu zadefinované hlavné smery a priority, vo všetkých oblastiach mesta.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zámer prípravy a vypracovania PHSR Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 31/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

zámer prípravy a vypracovania PHSR mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015 – 2020.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

g/ Návrh na vytvorenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom projektu na vypracovanie úvodných podkladov k projektu jednoduchých pozemkových úprav, na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých je umiestnený športový areál spolu s tribúnou TJ Slovan Šaštín

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa návrhom na vytvorenie zmluvy o dielo, so zhotoviteľom projektu na vypracovanie úvodných podkladov k projektu jednoduchých pozemkových úprav prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 32/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ú h l a s í

s uzatvorením zmluvy o dielo so zhotoviteľom  projektu na vypracovanie úvodných podkladov k projektu jednoduchých pozemkových úprav, na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v k. ú. Šaštín, na ktorých je umiestnený športový areál spolu s tribúnou Telovýchovnej jednoty Slovan Šaštín, ktoré bude vykonané formou finančnej náhrady.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

h/ Ponuka Mesta Dobruška z Českej republiky na nadviazanie partnerského vzťahu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s ponukou Mesta Dobruška z ČR na nadviazanie partnerského vzťahu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 33/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ú h l a s í

s ponukou Mesta Dobruška, ktoré sa nachádza v Českej republike, v Královohradeckom kraji o nadviazanie partnerského vzťahu – družby s našim mestom a pokračovať vo vyhľadávaní družobných vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce, napríklad s mestami Velehrad, Lurdy.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

ch/ Návrh na zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 34/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ú h l a s í

so zverejnením zoznamu daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 ods. 2 písm. a/ zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správca dane zverejní zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2014 daňový nedoplatok. Zoznam bude uverejnený v marci 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

i/Návrh Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, Bratislava, na zriadenie vecného bremena

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ informovala poslancov so žiadosťou ZsD spoločnosti o zriadenie vecného bremena, jedná sa o to, že ešte pred realizáciou výstavby v časti Stráže na Školskej ulici sa budovali káblové rozvody elektriny a ešte niekedy v roku 2013 bola so Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou podpísaná zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien. Po realizácii a skolaudovaní stavby je tu zmluva o zriadení vecných bremien na pozemkoch mesta, kde sú vybudované energetické zariadenie, kde teda žiadajú o vecné bremeno. Takýto postup sme realizovali aj pri plynárenských zariadeniach.

 1. Miroslav Nosek – to je teraz niečo nové, alebo je to staré v celkovej výmere?

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ – staré len vo výmere do ktorých sa zasahuje a ktoré sú dotknuté.

 1. Miroslav Nosek – viem, ale či je to v rámci celého mesta?

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, nie len v rámci tej časti, kde sú bytové domy, na Školskej ulici, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, na zriadenie vecného bremena prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 35/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo                 

                                                                 S ú h l a s í

so zriadením vecného bremena na pozemky parc.č. 109/1, vo výmere 8884 m2, parc.č. 109/22 vo výmere 129 m2, parc.č. 109/23 vo výmere 3847 m2, parc.č. 109/58 vo výmere 590 m2, 109/56 vo výmere 513 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 589/56 vo výmere 10 380 m2 ostatné plochy, v k.ú. Stráže nad Myjavou, v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava. Predmetom vecného bremena je: vlastník zaťaženej nehnuteľnosti je povinný strpieť na predmete vecného bremena:

- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení

-užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie

-vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činnosti vyššie uvedených v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

j/ žiadosť p. Vladimíra Dujsíka, byt. Šaštín-Stráže, Nám. Slobody č. 942/5, o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve na byt v bytovom dome Bazilicom

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ so žiadosťou p. Vladimíra Dujsíka o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve.

 1. Miroslav Nosek – sú ešte manželia?

Mgr. Vladimír Hladík – ona s tým súhlasí?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, p. Blanka Dujsíková podala k 28. 02. 2015 výpoveď z nájmu. Sú ešte manželia, najprv sa dohodli, že idú obidvaja preč, potom bola zmena, že ide len p. Blanka Dujsíková preč a p. Vladimír Dujsík zostáva, doložil potvrdenie o príjme, že je schopný byt platiť. Primátor predložil poslancom žiadosť p. Blanky Dujsíkovej o výpoveď z nájmu bytu.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve na byt prijalo,

                                                          

U z n e s e n i e MsZ č. 36/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo                 

                                                                 S ú h l a s í

so zmenou nájomcu v nájomnej zmluve na byt v bytovom dome Bazilicon, Nám. Slobody č. 942/5. Pôvodná nájomná zmluva bola uzatvorená medzi

Mestom Šaštín-Stráže a p. Vladimírom Dujsíkom a manželkou Blankou Dujsíkovou. Nakoľko sa p. Blanka Dujsíková odsťahovala z bytu, nájomná zmluva bude uzatvorená medzi Mestom Šaštín-Stráže a p. Vladimírom Dujsíkom, s dátumom od 01.03. 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

k/ Návrh na zástupcov z radov poslancov mesta do Rady školy pri Základnej škole a Materskej škole

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zástupcov z radov poslancov mesta do Rady školy pri Základnej škole a Materskej škole prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 37/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo                 

                                                                 V o l í

zástupcov z radov poslancov mesta do Rady školy pri Základnej škole:

Bc. Mariána Konečného a p. Silviu Suchú.

Zástupcu z radov poslancov mesta do Rady školy pri Materskej škole:

 1. Branislava Kozánka.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

l/ Návrh na doplnenie členov Komisie pre šport, mládež a telovýchovu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na doplnenie členov Komisie pre šport, mládež a telovýchovu z odborníkov z radov obyvateľov mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 38/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo                 

                                                           V o l í

                                                           členov Komisie pre šport, mládež a telovýchovu:

z odborníkov z radov obyvateľov mesta:

 1. Vladimíra Sofku ml., p. Igora Letka ml., p. Libor Nguyena.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11Proti: 0 Zdržali sa:0

 

m/ Návrh na doplnenie členov Komisie kultúry

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na doplnenie člena Komisie kultúry z odborníkov z radov obyvateľov mesta prijalo,

                                                          

U z n e s e n i e MsZ č. 39/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo                 

                                                           V o l í

člena Komisie kultúry:

z odborníkov z radov obyvateľov mesta:

 1. Radoslava Pastorka

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

n/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 411/2012, zo dňa 12. 12. 2012

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 411/2012, zo dňa 12. 12. 2012 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 40/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo        

                                                           R u š í

Uznesenie MsZ č. 411/2012, zo dňa 12. decembra 2012, ktorým bol schválený na odpredaj mestský pozemok parc. č. 1916/70, vo výmere 717 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Jaroslavovi Rampáčkovi a manž. Soni, byt. Bratislava, Súmračná 13 v podiele ½, z dôvodu úmrtia manželky a následného dedičského konania, kde sa dedičmi stávajú synovia.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 1

 1. Miroslav Nosek

 

o/ Návrh na odvolanie členov Komisie pre šport, mládež a telovýchovu a člena Komisie kultúry

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na odvolanie členov Komisie pre šport, mládež a telovýchovu a člena Komisie kultúry prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 41/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                O d vo l á v a

z Komisie pre šport, mládež a telovýchovu poslancov Ing. Mariána Javorku a p. Miroslava Noska. Z Komisie kultúry poslanca p. Cyril Filípka. Poslanci sú odvolaní na vlastnú žiadosť.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

p/ Trhový poriadok na trhovisku zriadenom na priestranstve vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Šaštín-Stráže – návrh

 1. Ivana Matúšová – oboznámila MsZ s návrhom na Trhový poriadok na priestranstve vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže. Vzhľadom k tomu, že v mesiaci máj sa konajú púte a predávajúci sú umiestnení pred bazilikou kde sú trhové miesta, mesto im tieto trhové miesta musí odsúhlasiť a na základe tohto súhlasu musia predložiť MsZ Trhovýporiadok na schválenie. Keď bude Trhový poriadok schválený, na nasledujúcom zasadaní MsZ bude vydaný vo forme Všeobecne záväzného nariadenia. Trhový poriadok obsahuje ich interné podmienky čo sa bude predávať, trhové dni, čas predaja, v rámci zákona.

Všetky povolenia aj čo sa týka tohto trhoviska dáva mesto, ktoré je povinné kontrolovať dodržiavanie stanovených podmienok.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na Trhový poriadok na trhovisku zriadenom na priestranstve vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 42/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

                                                           Trhový poriadok na trhovisku zriadenom na priestranstve

                                                           vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Šaštín-

Stráže, na základe povolenia na zriadenie trhového miesta č.j. 3591/2014.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, predložil žiadosti, ktoré boli dodané pred zasadaním MsZ, jedná sa o žiadosť Občianskeho združenia Savore – My Všetci, so sídlom na ulici M.R. Štefánika 160, v Šaštíne-Strážach o vybudovanie chodníka v časti Stráže na ul. M.R. Štefánika od autobusovej zastávky pri bytovke po posledné dva domy s číslom 159 a 160. Rozumnejšie by to bolo asi smerom do Čárov na ľavej strane.

 1. Miroslav Nosek – o tomto sme sa bavili, je tam treba zistiť, kto je majiteľom pozemku pozemku.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, myslím, že bude najlepšie postúpiť žiadosť do Komisie stavebnej a životného prostredia, aby zvážili všetky možnosti. Ďalšia žiadosť od Združenia rómov a národnostných menšín o povolenie rómskej zábavy dňa 18. 04. 2015, v KD Stráže. Doporučujem postúpiť na zasadanie MsR. Ešte tu mám popis domu č. 1265, ktorý je obývaný rodinou Adama Daniela, je to v časti za potravinami HEJS. Dom je poškodený, prasknutý a tiež komín je poškodený opretý o drevené časti strechy.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta požiadal poslancov, aby predložili, ak majú nejaké návrhy, pripomienky do rôzneho.

 1. Cyril Filípek – TJ Spartak Stráže, dala žiadosť o odkúpenie garáže, v akom štádiu to je.

Mgr. Vladimír Hladík – už sme to prejednávali.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, prejednávali sme to na zasadaní MsR, teraz to bolo čítané v Správe o činnosti Mestskej rady, vy ste prišiel neskôr, ak je treba Vám to prečítam.

 1. Cyril Filípek – áno prišiel som neskoro ospravedlňujem sa.
 2. Silvia Suchá – pýtajú sa občania na tú mestskú stránku, že stále sú tam staré veci.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dnes sa už na tom začalo pracovať. Problém troška s prístupom do celého systému je ten, že to spravuje p. Dušan Rősner z PCP a komunikácia s ním je taká, že keď mu zavolám, on odpovie, že zajtra a potom zavolá, že nemôže, že až na ďalší deň. Musíme to riešiť inak, možno oslovíme niekoho iného. Tu máme sl. Dianu Holickú, ktorá to robí, ale musí obdržať všetky prístupové heslá a ona to bude spravovať. Už to riešime.

 1. Cyril Fílípek – bolo by dobré, keby sa vybudovala cesta za školou v Strážach, je tokatastrofálny stav. Zvýšila sa tam cestná premávka a ruší to aj ľudí. Nedá sa tam okolo tretej hodine po obede pohnúť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – problémom je len tento jeden prístup ku škole, navýšila sa kapacita obyvateľov a rozšíriť to asi nepôjde.

 1. Cyril Filípek – musel by sa plot zbúrať a posunúť smerom ku škole, je tam tak 5 m.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja sa tam zájdem určite pozrieť.

Mgr. Vladimír Hladík – možno by bolo dobré v areáli otvoriť bránu a urobiť tam parkovisko, aby tam rodičia mohli zaparkovať.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ak by mal niekto záujem z poslancov, môžeme sa tam ísť na budúci týždeň pozrieť a neviem aký zámer má riaditeľ školy.

 1. Miroslav Nosek – ja by som chcel v Strážach už som to minule hovoril, aj to tam bolo zasypané pri Smolinskej križovatke, sa prepadá cesta a je to tam zase.
 2. Vladimír Fiala – ako ste to nahlásili na úrade, ja som volal p. Havlovi z Cestnej správy, povedal že sa prídu pozrieť. Urobili to tak, ako to urobili a považujú to za hotové. Aj p. Macháčková sa sťažovala na praskliny, volal som mu znova, používajú teraz takú hmotu, je to len dočasné riešenie.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, určite je toho viacej, čo sa týka ciest a chodníkov navrhoval by som p. primátorovi, aby sme išli peši po meste a po všetkých cestách a chodníkoch. Napríklad cesta pri Bazilicome.

Mgr. Gerda Fodorová – aj pri Jurenoch sa tá cesta prepadá.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, to sa tiež už riešilo, ale je tam problém, že sadá v piesku kanalizácia, bude sa to musieť časom otvoriť a spevniť. K tomuto Vášmu návrhu oslovíme aj p. Havla, aby sme to aj s nimi pochodili všetky štátne cesty.

 1. Miroslav Nosek – pri tom istom je aj prechod pre chodcov už som to hovoril, je tam veľká kopa zeminy a nie je problém tam poslať niekoho, aby to odviezli, je to po kanalizácii. Tiež by som poprosil pri tom prechode a pri dome č. 226 a č. 227 sú tam kríky, vyzvať majiteľa, aby to obrezali a nedá sa tam chodiť. Než sa budú robiť chodníky v Strážach na M.R. Štefánika, ktoré sú v katastrofálnom stave, aspoň ich troška vyčistiť sú pozarastané. V Strážach na cintoríne ako sa vychádza, by som poprosil, keby sa mohli dať väčšie odpadové koše. Hore nad kalváriou nesvieti jedno svetlo.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, takéto drobnejšie veci, najlepšie je priamo volať na technický úsek, verím, že p. Fiala alebo p. Mikulášek to dajú do poriadku.

 1. Miroslav Nosek – po celej dĺžke ulice M.R. Štefánika je treba dať koše.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tých košov je málo, budeme to riešiť. Bavili sme sa aj o obrezávaní pri chodníkoch. Poprosím aj ostatných poslancov, ak majú takéto veci, netreba čakať na zasadanie zastupiteľstve, stačí zavolať na technický úsek, majú k dispozícii dosť ľudí, aby to bolo urýchlene odstránené.

 1. Miroslav Nosek – keď sa bude robiť to osvetlenie koniec Stráži, kde sa bude predlžovať chodník, tá časť je slabšie osvetlená, aby sa to tiež urobilo.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, keď sa bavíme o tom osvetlení je to zatiaľ zámer, rozprávali sme o audite osvetlenia, ktorý vypracujú na 530 svetiel a mesto bude mať tiež pripomienky kde treba pridať. Zakopávanie stĺpov by sme možno poriešili aj s našimi zamestnancami, ale musíme sa rozhodnúť či do tohto pôjdeme. Určite sa nahromadia ďalšie veci a navrhoval by som, urobiť aj mimoriadne zasadanie MsR. Musíme to stihnúť do septembra v prípade kladného rozhodnutia.

 1. Cyril Filípek – ja mám takú jednu prosbu dočistiť Kopánku, kvôli povodniam.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dnes mi to tiež spomínali, že je tam špina, bude totreba vybágrovať.

 1. Vladimír Fiala – je to povodie Dunaja, ale oni sa o to nestarajú, robilo to mesto až po splav, teraz sa tam ísť nedá.

Ing. Marián Javorka – chcem sa opýtať, minulé MsZ schválilo návrh riešenia osvetlenia, tam mala byť urobená zmluva s distribúciou elektrárni, že by to dofinancovala distribúcia, tam teda nie je problém s financovaním?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, je otázne či chceme ísť cez to, alebo cez úver, na tomto sme sa nedohodli, je tu táto možnosť, že v rámci úspor by sa dofinancoval tento projekt.

Ing. Marián Javorka – mám ešte pripomienku k tomu osvetleniu, pokiaľ sa to dá riešiť hneď bolo by dobré to riešiť, pretože Novoveská, Zákostolie, Na pažiti, stačí trochu, aby fúkol vietor a je tam tma, bez elektriny.

Mgr. Jaroslav Suchánek –primátor mesta, rozprával som sa o tom s p. Osuským, bol to v noci nahadzovať, malo by sa to vyriešiť trojuholníkmi.

Ing. Marián Javorka – ešte mám jednu vec, to asi technický úsek nevyrieši Na pažiti kúsok za mnou, bývajú Sušilovci tam sa stretávajú štyri cesty, bola tam zberná nádrž na vodu a cez ňu voda išla za cintorín dozadu a teraz je to tam po kanalizácii prerušené, nedá sa tam prejsť. Bolo by to dobré obnoviť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja som si to prechádzal a videl som to, toto bolo najhoršie miesto.

 1. Silvia Suchá – ja by som chcela, že keď bude v rámci ČOV, výkopové práce, pri bytovkách na ulici M. Nešpora, či by sa tam nedala urobiť nejaká navážka, tam tiež stojí veľa vody.

p.Vladimír Fiala – odčerpávali sme to, ale tam je problém v dažďovej kanalizácii, odčerpávali sme to od bytovky, ale stále to vyvieralo naspäť, je tam porušená rúra niekde pri Domove dôchodcov, tak si pomôžeme tým, že otvoríme poklopy od kanalizácie voda zmizne. Na celej križovatke keď prší je pohroma, prídeme otvoríme poklopy od kanalizácie a je to v poriadku. Muselo by sa to v ceste otvoriť.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, ak to bude použiteľný materiál, urobíme navážky kde to bude treba.

 1. Marián Rozbora – ja som spomínal p. Mikuláškovi, na našej ulici je vedená priekopa až k domu p. Kováčovej, dal som to prekopať až pred mojim domom, ale je to nedostačujúce, nakoľko to nie je vyspádované, vedľa mňa ide potok a tam by sa to malo preraziť, rúra tam je.
 2. Vladimír Fiala - áno pozerali sme to, len sa bojíme, že po pre prerazení, ten mostík spadne dole. Prerazíme to, vyskúšame to. Ešte nás tam brzdí jedna prípojka.

Mgr. Vladimír Hladík – bol som poslancom aj minulé volebné obdobie, toto je otázka na p. prednostku a tiež asi na hlavnú kontrolórku, bolo robené výberové konanie na rekultiváciu smetiska?

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ – áno.

Mgr. Vladimír Hladík – môžeme to na ďalšom zasadaní rady vidieť, môžete to pripraviť?

Ing. Mária Macejková – áno.

Mgr. Vladimír Hladík – pamätáte si kedy bolo robené?

Ing. Mária Macejková – bolo robené v mesiacoch od ôsmeho, deviate až do dvanásteho.

Mgr. Vladimír Hladík – tam sú zmluvy uzatvárané 08. decembra a hneď deviateho faktúry a dosť veľké a bolo to po voľbách. Na ďalšiu mestskú radu by som poprosil komplet materiál.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ – materiál poskytneme.

                                                          

10/ D i s k u s i a

 1. Štefan Vala – chcem sa spýtať kvôli tej garáži, prečo si ju TJ nemôže dať do prenájmu? 150,- Eur mesto nevytrhne.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, akú výšku nájmu si predstavuješ?

 1. Štefan Vala – tak isto ako Slovan Šaštín dáva do prenájmu ubytovňu, tak prečo by sme nemohli aj my.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – pretože je to majetok mesta.

 1. Štefan Vala - ubytovanie nie je majetok mesta?

Mgr. Vladimír Hladík – ubytovanie si TJ robila sama a mesto neinvestovalo ani korunu. Mali ste ju v prenájme ešte za primátora p. Hladkého, ja som bol proti, aby Vám ju zobrali, dohodla sa refundácia v rozpočte, celé to je majetok mesta vy to môžete bezodplatne používať.

 1. Štefan Vala – kým nám mesto postaví novú, môžeme si túto dať do prenájmu.

Mgr. Vladimír Hladík – ešte stále je tam nájomca, keď ukončí nájom, môžete to užívať.

Bc. Marián Konečný – počkáme kým odíde nájomca a môžeme ju používať než sa postaví nová.

Mgr. Rudolf Ovečka – ja mám pripomienku, bolo by to treba povedať pre občanov, že podľa Rokovacieho poriadku občania mesta, využívajú rozsah časový päť minút. Je to zapracované v Rokovacom poriadku.

 1. Tomáš Komorný – zaujímalo by ma čo sa píše stále o kvádroch, neviem komu mám dať túto otázku, či p. kontrolórke.
 2. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, teraz to bude schvaľované, že máme na výstavbu garáže TJ Spartak Stráže materiál a to sú tie kvádre, ktoré boli zložené pri Mestskej knižnici a boli použité na čiastočnú úpravu ČOV a ostatné sú v stodole u p. Zváčovej v Strážach.
 3. Tomáš Komorný – môžem vedieť koľko paliet tam zostalo?
 4. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, to musí odpovedať ten kto to tam viezol.

p.Vladimír Fiala – boli sme sa s primátorom na to pozrieť je tam 16 paliet, niečo sa začalo kradnúť pri knižnici a preto sme ich previezli do stodoly. Nejaké palety sa použili na ČOV.

JUDr. Edita Lehocká – kto má prístup do stodoly?

 1. Vladimír Fiala – z nás nikto je to zamknuté.
 2. Zdenka Tomišová – prečo to bývalý primátor neriešil trestným oznámením, keď sa stratilo toľko paliet?
 3. Vladimír Fiala – Zdeni, to ja neviem, ja som sa o to nezaujímal.
 4. Tomáš Komora – teda 48 paliet tam bolo, tri sa použili, zostalo 16, takže skoro 30 paliet chýba.
 5. Zdenka Tomišová – myslím si, že je to trestný čin.
 6. Mária Vizváryová –ja to zistím a popýtam sa.
 7. Tomáš Komorný – 30 paliet chýba, niekto podpísal zodpovednosť za to p. kontrolórka.
 8. Mária Vizváryová – asi naši chlapci musím to preveriť, urobím záznam a na budúce Vám odpovieme na otázku. V evidencii to má p. Mikulášek a p. Fiala.
 9. Vladimír Fiala – žiadnu evidenciu sme my nemali.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, aby sme to ukončili p. kontrolórka na budúce poskytne informáciu.

 1. Cyril Filípek – ohľadom tých rómskych bálov, treba sa opýtať aj občanov Stráži, či s tým súhlasia.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dohodli sme sa, že to dáme na ďalšie zasadanie rady.

 1. Silvia Suchá – čo s tými čiernymi skládkami.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, to je veľký problém, chýbajú fotopasce, kamerový systém, aby sme určili vinníka a koho pokutovať. Vlado by Vám vedel porozprávať, pochodili sme to a je to ťarcha pre mesto pretože ich musíme odstrániť.

 1. Silvia Suchá – niekedy sa dal kontajner na ulicu raz za štvrť roka, či by to nepomohlo. Snáď by si to ľudia rozmysleli.
 2. Vladimír Fiala – robíme to tak, vyhlásime, kde bude kontajner týždeň postavený a nie je problém si tu objednať vlečku.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, toto je jeden z bodov, ktorý budeme ešte riešiť na rade, systém odpadového hospodárstva, mali by sme mať zberný dvor, už som to riešil s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú touto problematikou a otvára sa tu jedna možnosť skládky, o ktorej budem informovať na rade.

 1. Hladíková – kontajner na tabuľové sklo existuje?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, sú len tie ktoré máme, na nejaké veľké tabule skla nie. Firma VEPOS to zoberie, ale museli by sme to nahlásiť vopred.

 

11/ Návrh na uznesenie

     Predseda Návrhovej komisie p. Miroslav Nosek – predložil poslancom MsZ, Návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

12/ Záver

     Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek poďakoval prítomným za účasť a I. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva   ukončil.

 

 

Ing. Mária Macejková                                                           Mgr. Jaroslav Suchánek

   prednostka MsÚ                                                                      primátor mesta

Overovatelia:

Bc. Marián Konečný

 1. Marián Rozbora

Zapísala: p. Alena Poláková

sastin bg dark