Z á p i s n i c a

 

z II. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 20. mája 2015 t. j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

                          p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                          p. Alena Poláková – zapisovateľka

            Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a hostí. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ so zmenou v Programe zasadania MsZ. Navrhol vypustiť bod č. 8 Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Mesta Šaštín-Stráže o úhradách za poskytované služby Mestom Šaštín-Stráže, nakoľko tento bod bude riešený na budúcom zasadaní Mestského zastupiteľstva, ale nie ako VZN.

Program s navrhnutou zmenou bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva.

4/ Záznam z následnej finančnej kontroly na oddelení matriky Mesta Šaštín-Stráže

     za r. 2014

5/ II. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015

6/ Stanovisko kontrolóra mesta k II. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže

7/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Mesta Šaštín-Stráže o trhovom poriadku

     príležitostných trhov na pozemku Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže

8/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Mesta Šaštín-Stráže o nakladaní s odpadovými  

     vodami

9/ Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže IBV Vŕšky, podmienky a pokyny – druhé kolo

10/ Rekonštrukcia ČOV – informácia o postupe prác

11/ Rôzne

12/ Diskusia

13/ Návrh na uznesenie

14/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: p. Cyril Filípek – predseda Návrhovej komisie, členovia: Ing. Marián Javorka a Bc. Marián Konečný. P. Cyril Filípek sa vzdal predsedu Návrhovej komisie.                                                                  

Následne bola za predsedu Návrhovej komisie navrhnutá p. Silvia Suchá. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: JUDr. Edita Lehocká a Mgr. Gerda Fodorová. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo po oboznámil so správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 43/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

4/ Záznam z následnej finančnej kontroly na oddelení matriky Mesta Šaštín-Stráže za r. 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou z následnej finančnej kontroly na oddelení matriky Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 44/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e n a  v e d o m i e

záznam z následnej finančnej kontroly na oddelení matriky Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

5/ II. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2015

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom za 2. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, pre r. 2015 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 45/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

2. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

Návrh na

2. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

10 401,00

-

+   9 538,83  

19 939,83

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

10 401,00

-

+   9 538,83

19 939,83

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

Návrh na

2. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

103 411,00

-

+   9 538,83  

112 949,83

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

103 411,00

-

+ 9 538,83

112 949,83

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

6/ Stanovisko kontrolóra mesta k II. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra mesta k 2. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, pre r. 2015 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 46/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

                                                                stanovisko kontrolóra mesta k 2. zmene rozpočtu Mesta

                                                                Šaštín-Stráže, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

7/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Mesta Šaštín-Stráže o trhovom poriadku príležitostných trhov na pozemku Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže

p. Ivana Matúšová oboznámila poslancov, že v návrhu bola urobená zmena v § 4 bol vypustený posledný bod ľudovo-umelecké predmety na základe žiadosti Farského úradu, p. Janáka.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom VZN č. 01/2015 Mesta Šaštín-Stráže o trhovom poriadku príležitostných trhov na pozemku Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže prijalo,

                                                          

U z n e s e n i e MsZ č. 47/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Mesta Šaštín-Stráže o trhovom poriadku príležitostných trhov na pozemku Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

8/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Mesta Šaštín-Stráže o nakladaní s odpadovými   vodami

Mestské zastupiteľstvo s návrhom VZN oboznámila Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom VZN č. 02/2015 Mesta Šaštín-Stráže o nakladaní s odpadovými vodami prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 48/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Mesta Šaštín-Stráže o nakladaní s odpadovými vodami.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

9/ Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže IBV Vŕšky, podmienky a pokyny – druhé kolo

Mestské zastupiteľstvo oboznámila s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže IBV Vŕšky – Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ. I. kolo sa uskutočnilo minulý rok a vzhľadom k tomu, že prejavil záujem len jeden záujemca, desať stavebných pozemkov zostalo voľných, preto sa vyhlasuje druhé kolo. Cenové ponuky sa môžu predkladať do 30. 06. 2015. Každému záujemcovi budú pokyny a podmienky vydané a následne môže dať záujemca cenovú ponuku. Tento spôsob je presne ten istý ako v minulom kole, len sa menia dátumy.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže IBV Vŕšky – druhé kolo prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 49/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže IBV Vŕšky, podmienky a pokyny – druhé kolo.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

10/ Rekonštrukcia ČOV – informácia o postupe prác

Mestské zastupiteľstvo oboznámili o postupe prác na ČOV Ing. Mária Macejková a Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta.

Ing. Mária Macejková – je pravidlom, že na Mestskom zastupiteľstve informujeme o takýchto väčších aktivitách. Informáciu poslanci obdržali písomne. Len na doplnenie, v rámci rekonštrukcie ČOV sa prevádzajú práce na troch objektoch nádrž biologického čistenia, strojovňa a čerpacia stanica, súbežne na všetkých troch. Dvakrát do mesiaca prebiehajú kontrolné dni, stretávame sa tu v zasadačke, so všetkými zodpovednými ľuďmi. Do konca mája mala by byť osadená nová trafostanica s novou prípojkou a pri tomto tempe prác je reálny predpoklad ukončenia stavby v desiatom mesiaci tohto roka. Čakáme na dodanie harmonogramu žiadostí o platbu, zatiaľ nebola vystavená fakturácia. Predpokladáme, že začiatkom júna by bola vystavená prvá žiadosť o platbu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja len na doplnenie. Čerpacia stanica, nádrž na biologické čistenie a strojovňa, dokončuje sa prvá fáza betónovania obvodových stien, bude sa to betónovať na dve etapy, základová doska o hrúbke 110 cm, robia sa skúšky tesnosti čerpacej stanice. Strojovňa má zabetónované prvé podzemné podlažie so štyrmi nádržami na čistenie a začalo sa s výstavbou obvodových stien tzv. domčeka. Nádrž biologického čistenia je to najväčšia časť stavby sa bude robiť na dvakrát ako som hovoril, pôvodný plán bol na šesťkrát. Určite vidíte, že sa tam neustále pracuje. Hĺbka nádrže je 5,10 m. Začneme pripravovať zmluvu s obcou Borský Mikuláš na podieľaní sa na 5% spolufinancovaní, je to prisľúbené od poslancov Obecného zastupiteľstva v Borskom Mikuláši aj od vedenia obce. Dotiahneme zmluvu tak, aby bola výhodná pre obe strany.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s informáciou o postupe prác na rekonštrukcii ČOV Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 50/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

informáciu o postupe prác na rekonštrukcii ČOV Šaštín-Stráže, ktorú predniesla Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

11/ R ô z n e

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja tu mám tri body do rôzneho. P. Vavrovič poslal žiadosť o úpravu výšky nájmu za kultúrny dom, dnes prišla ďalšia žiadosť na podporu od rodičov. Druhá vec je žiadosť Združenia Rómov a Národnostných menšín Slovenska, o prenájom kultúrneho domu Stráže, dňa 23.05. 2015, predseda združenia je p. Jozef Daniel. Chcú usporiadať zábavu. Dostali ste kópie o uhradení všetkých podlžností. Od p. Márie Vizváryovej tu mám správu o verejnom obstarávaní na Uzavretie a rekultiváciu skládky Bobogdány, ktorú ste tiež dostali.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, na zasadaní Mestskej rady bola požiadavka na pripojenie na kanalizáciu od p. Rundovej, v súčasnosti sme si dali vypracovať cenovú ponuku, zatiaľ ju nemáme, budeme o tom informovať na ďalšom zasadnutí Mestskej rady.

Mgr. Jaroslav Suchánek – veci, ktoré som Vám predniesol nechávam na zváženie. Poprosím p. Máriu Vizváryovú – kontrolórku mesta.

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, podala správu o verejnom obstarávaní na Uzavretie a rekultiváciu skládky Bobogdány na žiadosť poslanca Mgr. Vladimíra Hladíka. Správa bola všetkým zaslaná.

Mgr. Vladimír Hladík – na predposlednej Mestskej rade sme sa dohodli, že bude správa dodaná do poslednej Mestskej rady a dostali sme to včera, nie všetci si to stihli naštudovať. Otázka je písali ste, že všetky doklady týkajúce sa verejného obstarávania boli v zmysle smernice zverejnené. Kde boli zverejnené?

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, na webovej stránke mesta.

Mgr. Vladimír Hladík – čo by sa stalo, keby sa súťažilo naraz na celú sumu a nie po častiach, akým spôsobom by to muselo byť? Je to divné, keď 07.11. vyhlási dve súťaže na 20 a 30 tisíc a potom zas 20.11. na 20 a 30 tisíc v ten istý deň na tú istú vec. Odjakživa keď sme nejakú investíciu vyberali bola nejaká komisia z poslancov a nie ako teraz párny počet členov, píšete, že p. Ing. Macejková a sl. Diana Holická.

p. Mária Vizváryová – kontrolórka MsÚ, ja som pán poslanec nepovedala, že to bola komisia, ale, že zápisnicu písali z poverenia primátora mesta Ing. Radovana Prsteka, pracovníčky mesta, prednostka Ing. Mária Macejková a sl. Diana Holická referentka.

Mgr. Vladimír Hladík – tak kto vybral tých dodávateľov.

p. Mária Vizváryová – bývalý primátor Ing. Radovan Prstek. Tam je to napísané.

Mgr. Vladimír Hladík – takže podľa Vás je to v zmysle zákona?

p. Mária Vizváryová – áno, zákon to takto nezakazuje. Ešte niečo.

Mgr. Vladimír Hladík – keby sme to dostali skôr pozreli by sme sa do knihy došlej pošty, ako prišli ponuky. Ponuky sú rozdielne štyri eurá alebo desať eur. Mali sme to mať na Mestskej rade kde sme to mali rozobrať nechápem prečo to išlo priamo na zastupiteľstvo, taká bola úloha pre Vás. Neboli ste na minulej rade to viem.

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, Mestská rada bola posunutá o týždeň, ja som mala naplánovanú a zaplatenú dovolenku.

Mgr. Vladimír Hladík – mohli ste nám doklady nechať. Minimálne je to zaujímavé.

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, ja ešte k tomu toľko, že smernicu o verejnom obstarávaní schválilo 12.12. 2012 Mestské zastupiteľstvo Uznesením 382/2012, kde bol vtedy aj p. poslanec Mgr. Vladimír Hladík, keďže sa to riadi touto smernicou.

Mgr. Vladimír Hladík – vždy keď sme vyberali boli komisie, zapisovateľka, prečo nie teraz. Ani jednu akciu sme takto nevybrali a hovoríte, že je to v zmysle zákona.

p. Mária Vizváryová – kontrolór mesta, tak isto rezervy ste schválili a rezerva bola tvorená od r. 2009. Ako som povedala, že zákon ani smernica to nezakazuje.

Mgr. Vladimír Hladík – to nespochybňujem. Navrhujem to vylúčiť s Návrhu na uznesenia.

p. Mária Vizváryová – kontrolór mesta, ešte na minulom Mestskom zastupiteľstve, bola podaná žiadosť p. Komorným o podanie správy o stave stavebného materiálu darovaného firmou Hebel v roku 2007, nech sa páči p. Komorný.

p. Miroslav Nosek – ja by som mal návrh na zaradenie do programu, schváliť zámer na doplnenie zmien Územného plánu mesta Šaštín-Stráže. Chcel by som poprosiť v Strážach Smolinská križovatka, sú tam kríky, je to neprehľadné, aby tam niekto zašiel a pri dome 226 je tam veľká tuja.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – áno vieme už som tam dnes poslal, p. Fiala to vie.

p. Vladimír Fiala – na pravej strane sme to orezali, ďalšiu časť urobíme.

p. Miroslav Nosek – ešte by som sa spýtal či náhodou niekto nereagoval ohľadom Kopánky, že by sa prečistila až do vyústenia do Myjavy. Čí je to majetok.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – budeme to riešiť.

p. Miroslav Nosek – ešte chcem, pri Základnej škole radar, ten je náš a nefunguje, aby sa nechal sprevádzkovať. Ešte sa spýtam či je nejaký zberný dvor.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, keďže nebol doteraz zriadený ako vieš, je v pláne samozrejme urobiť zberný dvor. Musíme nájsť vhodný pozemok, zajtra ide p. prednostka aj p. Fiala na školenie ohľadne zákona.

p. Miroslav Nosek – na ulici Na kopánke je strašný zápach z kanalizácie.

Mgr. Jaroslav Suchánek – je to problém tlakovej kanalizácie, máme tento problém aj na ul. M. Nešpora a Slnečná, hľadáme riešenie. Má ešte z poslancov nejakú otázku? Nie.

                                                             

a/ Správa o stave stavebného materiálu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou o stave stavebného materiálu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 51/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

správu o stave stavebného materiálu, ktorý bol bezodplatne darovaný mestu v r. 2007 spoločnosťou Hebel s.r.o. Šaštín-Stráže. Správu predniesla kontrolórka mesta p. Mária Vizváryová. Správa tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 3 Mgr. Rudolf Ovečka, Mgr. Vladimír Hladík, p. Marián Rozbora

b/ Správa o verejnom obstarávaní výberového konania na Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Bobogdány

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou o verejnom obstarávaní výberového konania na Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Bobogdány prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 52/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 N e b e r i e   n a  v e d o m i e

správu o verejnom obstarávaní výberového konania na Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Bobogdány, ktorú predniesla kontrolórka mesta p. Mária Vizváryová. Správa tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie:   Prítomní:11  Za: 0

Proti: 6 Mgr. Vladimír Hladík, p. Marián Rozbora, JUDr. Edita Lehocká, p. Silvia Suchá, Mgr. Rudolf Ovečka, Bc. Marián Konečný

Zdržali sa: 5 Mgr. Gerda Fodorová, p. Miroslav Nosek,

Ing. Marián Javorka, p. Cyril Filípek, p. Branislav Kozánek

c/ Návrh na opätovné predloženie správy o verejnom obstarávaní výberového konania na Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Bobogdány

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou o verejnom obstarávaní výberového konania na Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Bobogdány prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 53/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

návrh, aby kontrolórka mesta p. Mária Vizváryová predložila správu o o verejnom obstarávaní výberového konania na Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Bobogdány na najbližšom zasadaní Mestskej rady

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

d/ Návrh na konateľku spoločnosti Gazárka s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na konateľku spoločnosti Gazárka s.r.o. Alej 549, Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 54/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

konateľku spoločnosti Gazárka s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže, Mgr. Patríciu Javorkovú, byt. Šaštín-Stráže, s nástupom od 01. 06. 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: Mgr.

Gerda Fodorová, p. Miroslav Nosek

e/ Návrh na riešenie rozvozu obedov osobným autom a zvýšenie ceny za poskytovanie sociálnej služby donášky obedov       

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na riešenie rozvozu obedov osobným autom a na zvýšenie ceny za poskytovanie sociálnej služby donášky obedov   prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 55/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

návrh na riešenie rozvozu obedov osobným autom, ktoré je v majetku mesta, dôchodcom bývajúcim v meste Šaštín-Stráže a s tým súvisiaci návrh na zvýšenie ceny za poskytovanie sociálnej služby donášky obedov zo sumy 0,26 € / za donášku obedu na sumu 0,36 €, s platnosťou od 01. 07. 2015. Uvedené uznesenie bude po schválení zapracované do Dodatku Všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

f/ Návrh na celoročné prevádzkovanie verejných WC na Námestí slobody

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na celoročné prevádzkovanie verejných WC na Námestí slobody a stanovenie výšky poplatku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 56/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

celoročné prevádzkovanie verejných WC na Námestí slobody v Šaštíne-Strážach a zapracovanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu – kúrenie do rozpočtu mesta. Verejné WC bude spoplatnené v cene 0,20 € od 01. júna 2015.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 0  Proti: 0  Zdržali sa: 0

g/ MUDr. Bibiana Bajteková, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy a opravu a údržbu ambulancie

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predĺženie nájomnej zmluvy nižšie menovanej a na opravu a údržbu gynekologickej ambulancie prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 57/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

predĺženie nájomnej zmluvy pre MUDr. Bibianu Bajtekovú, Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Nám. Slobody č. 951 v Šaštíne-Strážach na dobu 5 rokov. Opravy a údržby ambulancie sa vykonajú za spoluúčasti Mesta Šaštín-Stráže, ktoré vykoná práce a materiál poskytne MUDr. Bajteková, výška nájomného zostane nezmenená.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

h/ sl. Zuzana Kovaničová, byt. Šaštín-Stráže, Alej 579 – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 58/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z.z., parc.č. 1426/1, novovytvorená parc. č. 1255/4 diel 1 o výmere 232 m2, v k.ú. Šaštín, sl. Zuzane Kovaničovej, byt. Šaštín-Stráže, Alej 579. Kupujúca je povinná odstrániť environmentálnu záťaž z parc.č. 1255/2 na vlastné náklady. Cena pozemku sa stanovuje na 4,50 € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúca vyplatí Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dá kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľky nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 10  Proti: 0  Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

Ch/ p. Ferdinand Pobjecký a manž. Jozefína, byt. Šaštín-Stráže, Borová 754 – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 59/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí, parc. č. E 1612, 1607, novovytvorená parc.č. 1362/1, diel 5 o výmere 34 m2, diel 6 o výmere 129 m2, parc.č. 1362/2 diel 7 o výmere 9 m2, spolu 172 m2, v k.ú. Šaštín, p. Ferdinandovi Pobjeckému a manž. Jozefíne, byt. Šaštín-Stráže, Borová 754. Cena sa stanovuje na 10,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

i/ p. Zlata Horinková, byt. Šaštín-Stráže, J. Donovala 330 a p. Marián Šurek, byt. Šaštín-Stráže, Hviezdoslavova 3 – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 60/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí, E parc.č. 589/75, novovytvorená parc.č. 1019 diel 1 o výmere 95 m2, parc.č. 1020/2 diel 2 o výmere 24 m2, parc.č. 1020/1 diel 3 o výmere 37 m2, spolu 156 m2, v k.ú. Stráže, p. Zlate Horinkovej, byt. Šaštín-Stráže, J. Donovala 330 a p. Mariánovi Šurkovi, byt. Šaštín-Stráže, Hviezdoslavova 3. Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

j/ p. Milan Čagánek a manž. , byt. Skalica, Dr. Clementisa č. 1176/44 – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 61/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/186, vo výmere 423 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Milanovi Čagánkovi a manž. , byt. Skalica, Dr. Clementisa č. 1176/44. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatia jednorazový poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 15/2014 v sume 75,- € a  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok a jednorazový poplatok vo výške 75,- €, kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 31. 10. 2015, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie:   Prítomní: 11  Za: 10  Proti: 1 p. Miroslav Nosek  Zdržali sa: 0

                                                          

l/ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže - žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 62/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                N e s ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z.z., parc.č. 365 a 366 /88/3/ vo výmere 978 m2, v k.ú. Šaštín, kde bol schválený zámer a spôsob predaja majetku mesta, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže, Kláštorné námestie 1295. Cena pozemku sa stanovuje na 10,- Eur za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 0  Proti: 1 Mgr. Rudolf Ovečka  Zdržali sa: 10

ľ/ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 63/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

návrh na odloženie rokovania o cene na najbližšie zasadanie Mestskej rady a o určení spôsobu nakladania s daným pozemkom parc.č. 365 a 366 /88/3/ vo výmere 978 m2, v k.ú. Šaštín, o odkúpenie ktorého požiadala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

m/ Návrh na schválenie členstva Mesta Šaštín-Stráže v občianskom združení MAS Záhorie

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na začlenenie sa Mesta Šaštín-Stráže v občianskom združení MAS Záhorie prijalo,                                                

U z n e s e n i e MsZ č. 64/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

členstvo Mesta Šaštín-Stráže v občianskom združení MAS Záhorie.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

n/ p. Iveta Potočárová, Pohrebné služby Hrnčiar Ľudovít a manž., Komenského 1330, Šaštín-Stráže – žiadosť o prenájom chladiarenského zariadenia v Dome smútku v Strážach

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o prenájom chladiarenského zariadenia v dome smútku v Strážach prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 65/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

prenájom chladiarenského zariadenia v Dome smútku v Strážach p. Ivete Potočárovej, Pohrebné služby Hrnčiar Ľudovít a manž., Komenského ul. č. 1330, Šaštín-Stráže, dňom 01. júla 2015, pre občanov Mesta Šaštín-Stráže, ktorí budú pochovaní v našom meste. Pri porušení tejto podmienky bude okamžite ukončená nájomná zmluva. P. Potočárová umožní kedykoľvek prístup do Domu smútku v Strážach poverenému zamestnancovi mesta. Chladiarenské zariadenie v Dome smútku v Šaštíne bude ponechané v nájme súčasnému nájomcovi.

Hlasovanie:   Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

ň/ Červený kríž, územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 – žiadosť o finančný príspevok

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o finančný príspevok k úhrade cesty darcu krvi p. Antona Kozánka prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 66/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

finančný príspevok vo výške 110,- € Slovenskému Červenému krížu, územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46, k úhrade cesty za darcu p. Antona Kozánka, nar. 28. 07. 1977, byt. Šaštín-Stráže č. 238, ktorý získal morálne ocenenie za mnohonásobné bezplatné darovanie krvi a toto mu bude udelené v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža v Ženeve v termíne od 29.07. do 02. 08. 2015.

Hlasovanie:   Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

o/ Návrh na zloženie redakčnej rady Hlásnika

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zloženie redakčnej rady Hlásnika prijalo,

    

U z n e s e n i e MsZ č. 67/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Redakčnú radu Hlásnika v nasledovnom zložení: p. Jana Labašová, Ing. Mária Macejková, p. Ľudmila Machová, p. Silvia Suchá a p. Klaudia Morávková.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

ó/ p. Filip Szomolay, byt. Šaštín-Stráže, Novoveská 860 – žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o pridelenie 2-izbového bytu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 68/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

pridelenie 2-izbového bytu na 1. poschodí sekcia C, nachádzajúci sa v polyfunkčnom dome Bazilicon na Námestí slobody č. 942 v Šaštíne-Strážach, p. Filipovi Szomolayovi, byt. Šaštín-Stráže, Novoveská 860, od 01. júna 2015. Menovaný splnil podmienky Všeobecne záväzného nariadenia. K 31.05. 2015 ukončí nájom uvedeného bytu p. Mário Krička.

Hlasovanie:   Prítomní:11  Za 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

p/ Návrh na pomenovanie novej ulice v k.ú. Šaštín

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na názov novej ulice v k.ú. Šaštín prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 69/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ú h l a s í

s pomenovaním ulice, ktorá sa začína budovať pri ul. Pri kadúbku, v k.ú. Šaštín, ako ulica Lúčna.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

r/ p. Rudolf Havlíček, byt. Šaštín-Stráže, Záhorácka 51 – žiadosť o prehodnotenie ceny za odpredávaný mestský pozemok

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o prehodnotenie ceny za odpredávaný mestský pozemok prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 70/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ú h l a s í

s pôvodným rozhodnutím t.j. 10,- € za m2, za odpredaj pozemku parc.č. 430/7 vo výmere cca 95 m2, p. Rudolfovi Havlíčkovi, Záhorácka 51, Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

                                                          

s/ p. Marianna Vilčeková, byt. Gbely Medlenova 793 a p. Milan Cintula, byt. Šaštín-Stráže, Čistonek 1438 – žiadosť o prehodnotenie priority inžinierskych sietí v meste

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na prehodnotenie priority na vybudovanie inžinierskych sietí prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 71/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ú h l a s í

s prehodnotením priority na vybudovanie inžinierskych sietí v Meste Šaštín-Stráže a zohľadniť žiadosť p. Marianny Vilčekovej, byt. Gbely, Medlenova 793 a p. Milana Cintulu, byt. Čistonek č. 1438 o vybudovanie inžinierskych sietí v k.ú. Stráže, lokalita K cintorínu.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 10  Proti: 0  Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

š/ TJ Spartak Stráže – žiadosť o možnosť užívania garáže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou TJ Spartak Stráže o odovzdanie do užívania garáže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 72/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ú h l a s í

s odovzdaním garáže do užívania, ktorá je vo vlastníctve mesta, TJ Spartak Stráže od 01. júna 2015 za symbolické 1,- Euro ročne, s podmienkou, že garáž nebude daná ďalej do nájmu a telovýchovná jednota ju bude využívať pre svoje účely.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

t/ Zámer na pripojenie budov vo vlastníctve mesta na kanalizáciu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so zámerom na pripojenie na kanalizáciu budov vo vlastníctve mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 73/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ú h l a s í

so zámerom na pripojenie na kanalizáciu budov vo vlastníctve mesta a to: Kultúrny dom Šaštín, Dom smútku v časti mesta Šaštín, Zdravotné stredisko I. a II. vrátane verejných WC a budovu Technických služieb na Štúrovej ulici /bývalá BVS/.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

ť/ Návrh na zriadenie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zriadenie Finančnej komisie prijalo,

                                                 

U z n e s e n i e MsZ č. 74/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                Z r i a ď u j e

Finančnú komisiu Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

u/ Návrh na predsedu Finančnej komisie

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predsedu Finančnej komisie prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 75/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                V o l í

predsedu Finančnej komisie: Ing. Mariána Javorku.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 10  Proti: 0  Zdržali sa: 1 Ing. Marián Javorka

ú/ Návrh na členov Finančnej komisie

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na členov Finančnej komisie prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 76/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                V o l í

členov Finančnej komisie:

Ing. Mária Macejková

p. Mária Prsteková

Ing. Vojtech Stacha

Ing. Lukáš Lehocký

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 10  Proti: 0  Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

v/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 733/2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 733/2014 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 77/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 R u š í

Uznesenie MsZ č. 733/2014, ktorým bol schválený zámer a spôsob predaja pozemkov cca 15m2 z pozemku reg. „C“ parc. č. 431/3 v k.ú. Šaštín, spoločnosti Golden Touch s.r.o., Silvánska 29, Bratislava, z dôvodu žiadosti a zaslania petície občanov bytového domu č. 579, v Šaštíne-Strážach.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 6 p. Silvia Suchá, Mgr. Rudolf Ovečka, Mgr. Gerda Fodorová, JUDr. Edita Lehocká, Mgr. Vladimír Hladík, p. Marián Rozbora, Proti: 2 p. Cyril Filípek, p. Branislav Kozánek

Zdržali sa: 3 Ing. Marián Javorka, p. Miroslav Nosek, Bc. Marián Konečný

                                                          

w/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 78/2015

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 29/2015 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 78/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                R u š í

Uznesenie MsZ č. 29/2015, zo dňa 03. marca 2015, ktorým bolo schválené vytvorenie Miestnej akčnej skupiny pre Mikroregión Šaštínsko, z dôvodu členstva Mesta Šaštín-Stráže v združení MAS Záhorie.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

x/ Návrh na doplatenie podlžnosti na nájomnom a na poplatkoch za odpady nájomníkmi bývajúcimi na ul. Štúrova č. 1264 a č. 1265

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na uloženie doplatiť nedoplatky na nájomnom a na poplatkoch za komunálny odpad, bývajúcim na ul. Štúrova č. 1264 a č. 1265 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 79/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                U k l a dá

nájomníkom bývajúcich na ul. Štúrova č. 1264 a 1265 v Šaštíne-Strážach p. Lucii Barkóciovej, Jozefovi Barkócimu, p. Adamovi Danielovi, p. Angele Danielovej, p. Anne Fialovej, p. Barkóciovej Márii doplatiť podlžnosti na nájomnom a podlžnosti na poplatkoch na komunálnych odpadoch do 31. 08. 2015, v prípade nesplatenia dlhu pristúpi mesto k výpovedi z nájmu bytu.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 2

p. Marián Rozbora a Mgr. Gerda Fodorová

y/ Združenie Rómov a Národnostných menšín Slovenska, Šaštín-Stráže, M. R. Štefánika 168 – žiadosť o prenájom kultúrneho domu Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou Združenia Rómov a Národnostných menšín Slovenska prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 80/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

prenájom kultúrneho domu Stráže, dňa 23. 05. 2015, Združeniu Rómov a Národnostných menších Slovenska, so sídlom na ul. M. R. Štefánika č. 168, v Šaštíne-Strážach, za účelom usporiadania Rómskej zábavy.

                                                                Prítomní: 11  Za: 9  Proti: 1 p. Cyril Filípek   Zdržali sa: 1 p. Branislav Kozánek

ý/ Návrh poslanca p. Miroslava Noska – pripravenie zámeru na zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom p. Miroslava Noska na prípravu zámeru na zmeny a doplnky Územného plánu mesta prijalo,                                                

U z n e s e n i e MsZ č. 81/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

                                                                návrh p. Miroslava Noska na prípravu zámeru na zmeny

                                                                a doplnky Územného plánu Mesta Šaštín-Stráže.

                                                               Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa : 0

12/ D i s k u s i a

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, otváram diskusiu.

Ing. Mária Kormanová – dávala som žiadosť o zriadenie mestského detského ihriska, ktoré tu absentuje a chceli by sme vedieť, či nám mesto pomôže, urobili by sme si nejaké brigády. Ale mesto by nám muselo zabezpečiť nejaký domček, hojdačky, či teda môžeme s mestom počítať, či sa poslanci zamýšľali nad vhodným miestom v časti Šaštín.

p. Silvia Suchá – na Mestskej rade sme sa o tom bavili a p. prednostka navrhla, že poprosí p. Širočkovú, aby nám spravila plán, aby sme vedeli, že ktoré priestory patria mestu a uvidíme, čo by sa dalo urobiť. Mesto má záujem toto riešiť.

Ing. Mária Kormanová – ešte jednu otázku, ohľadom pieskoviska pri bytovke. Občania vchodu C si to neželajú. Teraz to riešime pred vchodom B, tam je to tiež sporné, konkrétne dva byty nesúhlasia, ale jedná sa tam o tú druhú stranu na ktorej je šmýkľavka. Ostatní súhlasia. Takže mesto odporúča, aby sme si zohnali hlasy celého B vchodu.

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, tam bolo napísané, že keďže sa neviete dohodnúť mesto to neodporúča. Musíte sa dohodnúť všetci.

Mgr. Vladimír Hladík – viete, že celý vchod C nesúhlasil, boli sme tam z komisie. Pokiaľ sa vy nedohodnete.

Ing. Mária Kormanová – p. Hladík čo je dohoda, 100% ľudí?

Mgr. Vladimír Hladík – vy bývate vo vchode A a tak sa tam dohodnite a urobte pieskovisko tam.

Ing. Mária Kormanová – vchod A to neschváli, preto to neriešim pred vchodom A, tak isto to nechce vchod C, tak sa pýtam na B.

Mgr. Vladimír Hladík – nemôžeme niekomu na silu robiť pieskovisko, keď to nechcú.

Ing. Mária Kormanová – pred vchodom B, štyri rodinu chcú a dve nie je to na silu? Dve rodiny to nechcú mať pod oknom.

Mgr. Vladimír Hladík – bohužiaľ je to tak, musíte sa dohodnúť. Prišli sme k Vám, zvolala sa celá bytovka, každý kričal niečo inšie a nikto sa nevedel dohodnúť. Dohodnite sa. Ja som ochotný ešte raz k Vám ísť. Nemôžeme to rozhodnúť iba s Vami.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, bývate vo vchode A a pieskovisko tam nechcete, chcete ho dať pred vchod B alebo C a tí to nechcú.

Ing. Radovan Prstek – chcem sa opýtať ohľadne zámeru na 15 m2, firme Golden, o čo ide a či petíciu niekto videl? Nevidím tu ľudí, ktorí to podpísali a nevidel som ich ani na inom zastupiteľstve, tak neviem či boli správne informovaní, p. poslanec, keď navrhuješ zrušenie uznesenia tak to zdôvodníš.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, petícia je uložená na meste, podpísali ju obyvatelia bytov v bytovom dome 579.

Ing. Radovan Prstek – koľko obyvateľov?

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, neviem, myslím, že tam bolo niečo do 50 podpisov, v podstate neviem či sa k tomu vyjadril pamiatkový úrad, doteraz som to nevidel, nikto to nevidel, neviem či sa vyjadrili saleziáni Don Bosca, sú tu zástupcovia. Bytostne by boli dotknutí obyvatelia domu č. 579, áno bývam tam aj ja, nebudem zapierať. Bývajú tam deti, dôchodcovia, ale aj ľudia ktorí skoro ráno o nejakej pol štvrtej chlapi odchádzajú do roboty do Rakúska, neviem či je jasné vlastníctvo týchto pozemkov, či vôbec obec je majiteľom pozemkov, v Územnom pláne mesta je písané, že je to dosť preťažené ohľadom dopravy, ľudia tam už teraz nemajú kde parkovať. Ako by to tam vyzeralo, keď by sa tam postavil obchodný dom, neviem, či pod pozemkami idú nejaké inžinierske siete. Predpokladám, že tam niečo bude. A má sa predávať aj zeleň vedľa Mestského úradu, ktorú by mesto mohlo využiť aj inak pre svoje potreby. Mám veľa dôvodov.

Ing. Radovan Prstek – ďakujem p. poslanec, ale vo väčšine bodoch sa len domievaš. Aby sme tomu dali nejakú formu, hovoríš vyjadrenie pamiatkového úradu, keby tá stavba nebola aj urbanisticky do tejto situácii stavebnej čiary atď. Vyjadrenie dostanete. Presviedčaš ľudí o nejakom hluku a trieskaní ako si na to prišiel? Videl si ten projekt, aby sme boli seriózni navrhujem, tento bod Návrhu na uznesenie ponechať do ďalšieho zasadania Mestského zastupiteľstva, pokiaľ nezískam vyjadrenie stavebného úradu a iných inštitúcii nech sa páči.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, dajte mi vyjadrenie pamiatkarov, saleziánov, listy vlastníctva.

Ing. Radovan Prstek – p. poslanec ide o 60 parkovacích miest, ktoré pomôžu, druhá vec je to 20 pracovných miest. Chceš to argumentovať tým, že ty sa nevyspíš?

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, je to 18 bytov krát x obyvateľov, plus ďalšia bytovka. Ja by som to zhrnul tak, nikto nikoho nenútil podpisovať petíciu, všetci to podpísali dobrovoľne.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, mesto má určite záujem o vybudovanie obchodného reťazca, ale budeme hľadať iné vhodné miesto.

Ing. Radovan Prstek – nerozprávaj nezmysly.

Mgr. Jaroslav Suchánek – nebudem sa znižovať na tvoju úroveň, poprosím o slušné vyjadrovanie.

Ing. Radovan Prstek – ideme ďalej p. poslanec Mgr. Vladimír Hladík, že moje odstupné je vysoké.

Mgr. Vladimír Hladík – odkiaľ si zobral, že som povedal, že bolo vysoké, nevkladaj mi do úst tvoje myšlienky.

Ing. Radovan Prstek – dobre teda nie vysoké, možno že si použil nejaké iné slovo.

Mgr. Vladimír Hladík – ja som sa len opýtal pri zmene rozpočtu, čo je to za suma 8100,- Eur, čo to je. Bol si na Mestskej rade? Bolo mi to vysvetlené a ja som to akceptoval.

Ing. Radovan Prstek – hospodár TJ Slovan Šaštín, akým spôsobom to bude.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, to je len zámer, ktorý pripravujeme.

Ing. Radovan Prstek – k tej čističke, to je dôležitá stavba, ale zaujíma ma ako ste prišli k tej sume 5%?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, mesto platí 5% spoluúčasť na projektoch, ale Borský Mikuláš nebude platiť celých 5%, ale podiel.

Ing. Radovan Prstek – ten je vyrátaný od čoho.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, na počet obyvateľov, na počet ekvivalentov.

Ing. Radovan Prstek – dobre v poriadku, ja sa len pýtam, akým spôsobom to chcete počítať.

Ešte maličkosť bude výberové konanie na konateľa Gazárky a potom ste použili že Paťka Javorková, tak bude, alebo nebude?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tu boli prečítané doporučenia z viacerých zasadaní Mestskej rady, konečné rozhodnutie je že Mgr. Patrícia Javorková.

p. Silvia Suchá – ja som poprosila sekretariát, aby rozoslali poslancom vyjadrenia k predaju pozemku Farskému úradu, ktoré som sa dozvedela od p. farára. Máme ich tu poprosila by som ich o vyjadrenie a ja navrhujem 3,- Eura za m2.

don Jozef Pőstenyi – správca farského úradu, som tu 6 rokov správca, poznáte ma, nemáme záujem nejaký osobný, alebo, že by sme to chceli použiť na osobné obohacovanie. Ja pochádzam z Kuklova a bol som ešte malý chlapec, keď Farský úrad dostal príkaz, že tento pozemok má predať mestu. Postavil sa tam amfiteáter, kvôli tomu, aby sa veriaci odpútavali od aktivít. Chceme aby tento priestor bol kultúrny a slúžil. K Vášmu pozemku nie je žiadna prístupová cesta a ak chceme tento priestor skultúrniť musíme vlastniť aj tento pozemok, čaká nás ešte dlhá cesta. Predaj za 10,- Eur za m2, je pre nás neprijateľná suma. Keď som bol správca fary v Partizánskom, stavali sme stavali hokejbalové ihrisko, chýbal nám kus pozemku, mesto nám vtedy darovalo pozemok celý pás tri metre široký po celej dĺžke za symbolické 1,- Eur. Preto by sme prosili, aby sa tá suma posunula nižšie.

Ing. Marián Javorka – chcem sa spýtať jednu vec, bude tento pozemok verejne prístupný každú jednu hodinu občanom?

don Jozef Pőstenyi – správca fary, samozrejme, veď tam chodia aj teraz deti z materskej školy.

Ing. Marián Javorka – ja sa pýtam či bude každú jednu hodinu prístupný občanom do budúcna? Videl som určité plány.

p. Miroslav Nosek – ja som navrhoval, aby sme to vymenili a nebol by tento problém. V Strážach je treba rozšíriť cintorín a Farský úrad tam má pozemky, že by sa to za tento vymenilo a bolo by to bez finančných náhrad.

don Jozef Pőstenyi – neviem, ktoré pozemky myslíte?

p. Miroslav Nosek – vedľa cintorína.

Mgr. Vladimír Hladík – je nachystaný návrh a treba to rozseknúť, ten pozemok bol cirkevný, ja navrhujem 2,50 Eur za m2, ale ak Vám to neponáhľa vyriešime to do ďalšieho zastupiteľstva v júni. Dohodneme sa na Mestskej rade.

p. Cyril Filípek – ja by som sa tiež prikláňal k tým 3,- Eurám

p. Peter Fodor – ja som sem prišiel preto, lebo bol odpredaný dom aj pozemok po mojom bratovi a zároveň som sused a mám odkúpenú zadnú časť pozemku aj vpredu som odkúpil toto som si odkúpil od starého otca a tety je to 4250 m2. Občanom ste nedali možnosť si to odkúpiť, nebola tam verejná súťaž, ale prakticky tam verejná súťaž ani nemôže byť. Môžem doložiť kúpne zmluvy. Mesto hovorí, že tieto pozemky odkúpilo, asi takým spôsobom, že p. prednostka mi nedala odpoveď na žiadosť, alebo mi nechce dať. Kúpna zmluva bola asi taká, že sa to vyplácalo na ruku a bol vyplatený aj občan, ktorý bol už desať rokov mŕtvy. Za mnou celú časť ako je tam p. Fráner, ako to mal môj brat, ako je tam Kadlic až po Silvu Búzaya celú tú uličku a 5 m do tých pozemkov mám vykúpené od p. Tuleja. Táto vec sa nemôže dať do kopy, lebo títo dvaja zomreli. Bude tu za nejakých 30 rokov niekto, kto mi dá odpoveď, aby sa to spravilo. A k odpredaju toho súkromného pozemku, aby sa to vrátilo, nie je možné, keď mám dodatočné stavebné povolenie. Ja som zvedavý aká stavebná komisia dala povolenie na stavbu plota, keď nás nikto neinformoval, ani mňa ani moju ženu. Neviem akým bulharským metrom ste to merali, vysvetlite mi to ako to je. Ja žiadam poslancov, aby mi povedali, koľko si zaplatili susedia za tie pozemky. Malo by sa to dať verejnú súťažou, ale akou verejnou súťažou, keď som mal mať predkupné právo. A ako je to p. prednostka keď som Vám dal dve žiadosti a vy ste ich neodovzdali bývalému primátorovi?

Ing. Mária Macejková – nehovoríte pravdu, p. primátor o všetkom vedel. Stanovisko sme Vám dali ja aj Ing. Baďurová.

p. Pete Fodor – nespomínajte mi p. Baďurovú ona povolila plot a ani nás neoboznámila.

Ing. Mária Macejková – p. Fodor túto celú záležitosť riešila polícia i prokuratúra.                                                 

p. Rastislav Macek – p. Fodor, dostal viackrát predvolanie aj oboznámenie, ale nič si nepreberá.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tu to nevyriešime, prineste všetky doklady, prejdeme to, pozrie to aj stavebná komisia.

p. Miroslava Jakubišinová – chcem sa opýtať p. poslanca Hladíka, podľa akých kritérií udeľujú byty, moja dcéra mala od roku 2008 žiadosť danú, v roku 2011 jej bol pridelený jednoizbový byt, s tým, že keď sa uvoľní 2-izbový tak sa presune, už sa ich uvoľnilo 6 a nič sa nedeje. Dobre viete ako to tam je, že býva so susedami a je to predelené len priečkou a či takto môžu dvaja ľudia žiť v jednoizbovom byte. Všetko je tam počuť.

Mgr. Vladimír Hladík – odpovedám byty prideľujeme podľa VZN, bytová a sociálna komisia na svojom zasadaní prehodnotila žiadosti. Zasadanie bolo tento týždeň, riešili sme aj rodiny s dieťaťom. Žiadať o mestský byt by mal ten, kto nie je vlastníkom rodinného domu, komu ešte nebol pridelený mestský byt. Viem, že si to chce riešiť. Riešili sme rodinu, kde bol problém, manželia by sa rozišli. Ale stále sa niečo mení.

p. Milan Packa – ja by som chcel trošku o športe, robili sme nejaké kozmetické úpravy a chcem poďakovať p. Vladimírovi Fialovi, ktorý nám pomohol s ľuďmi, ale je to stále málo, ako bola spomenutá tá pôžička, je potrebná na rekonštrukciu ubytovne, aby sme tam mohli ubytovávať turistov. Chodí k nám veľa detí v prípravke. Ale ako idú vyššie už sa deti tratia, je treba deti pritiahnuť. V prospech športu je, aby aj nájmy napr. p. Vavrovič tie nájmy dostali za symbolickú cenu. Nejaké možnosti sú cez CVČ. Ďalšia vec je hospodár, že by mal byť na štadióne v Šaštíne, malo by sa to prerokovať s výborom.

Mgr. Vladimír Hladík – ale ja som o tomto na schôdzi hovoril, ale ešte je to len v príprave.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, určite sme sa rozprávali a sa budeme rozprávať, ale sú tam aj kritéria, ktoré sa musia dodržať.

p. Jakubišin – chcem sa opýtať, každý rok sa po zime reparovali cesty, pri Bazicone je tankodrom.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, riešime aj túto vec, hľadáme peniaze a máme v pláne to urobiť.

p. Cyril Filípek – ja by som chcel ešte k tomu pozemku pre spoločnosť Golden, p. Ovečka uvedom si, že my tu nie sme pre 50 ľudí, ale pre 5.000 obyvateľov, bol si aj proti vodnému lyžovaniu.

Mgr. Rudolf Ovečka – mesto chce riešiť obchodný reťazec, ale na inom mieste. Je to na poslancoch, rozhodnú.

p. Cyril Filípek – podľa čoho sa vyberala Stavebná komisia, kto to podpísal? Konkrétna osoba sa mi posťažovala p. Javorková povedala p. Ing. Hladík, keby ste nepodpísali mohli ste byť v Stavebnej komisii, konkrétne podpísal mne. Mám plnú moc, aby som sa na túto tému vyjadril.

Mgr. Vladimír Hladík – Ing. Hladík, bol roky v Stavebnej komisii, posledne sa vyjadril, že už to nechce robiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ak nemá už nikto nič pristúpime k ďalšiemu bodu.

p. Škrabák – ja by som sa chcel spýtať na ten blok F na Školskej ulici, kedy sa to vlastne dokončí.

p. Škrabáková – máme dané v zmluve, že platíme za dvojizbový byt, ku ktorému patrí parkovacie miesto, všetky tie bloky, ktoré boli postavené ako prvé majú vydláždené parkovacie miesta, náš blok nie, už rok a pol platíme za parkovacie miesto, ktoré nemáme. Chcem sa opýtať v akom štádiu riešenia to je, či sa to bude riešiť alebo nie.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tak tá otázka mala zaznieť niekde inde, už tam bývate dosť dlho na to, aby ste sa spýtali skôr tak pred pol rokom, dobre, ja by som to navrhol tak, spôsob riešenia dám na starosť Bytovej komisii. Mali tam byť aj záhradky dorobené a dorábali sa teraz. Takže pozrieme sa na to.

p. Škrabáková – ešte by som sa rada opýtala, komu adresovať všetky možno sťažnosti, čo sa týka tej bytovky, pretože máme určité problémy, ktoré by bolo treba na reklamáciu, ale boli veci, ktoré nám boli prisľúbené, že budú dorobené, ale ešte stále nie sú.

Mgr. Jaroslav Suchánek –primátor mesta, ja neviem čo Vám bolo prisľúbené.

p. Škrabáková – bolo nám prisľúbené, je tam fuga pod prahom, volali sme p. Buzálkovi, že prahy sú objednané, ale nič neprišlo. Ale kde ja mám reklamovať to čo nám bolo sľúbené.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tak ako ste povedali, bolo Vám to sľúbené a bolo to pred rokom, čiže ja som tu 5 mesiacov, môžem Vám doporučiť to, aby ste žiadosť adresovali p. Ing. Baďurovej, na Mestský úrad, ktorá bude s tou firmou riešiť reklamácie.

13/ N á v r h   n a   u z n e s e n i e

     Predsedkyňa Návrhovej komisie p. Silvia Suchá – predložila poslancom MsZ, Návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

14/ Záver

     Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek poďakoval prítomným za účasť a II. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva   ukončil.

 

 

Ing. Mária Macejková                                                           Mgr. Jaroslav Suchánek

   prednostka MsÚ                                                                      primátor mesta

Overovatelia:

JUDr. Edita Lehocká

Mgr. Gerda Fodorová

Zapísala: p. Alena Poláková

                                                          

sastin bg dark