Z á p i s n i c a

 

z III. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 23. júna 2015 t.j. v utorok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

 

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Prítomní pp.: p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                          p. Alena Poláková – zapisovateľka

Neprítomná – ospravedlnená pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

 

            Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a hostí. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s Programom zasadania MsZ.

Program bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

4/ Záznam z následnej finančnej kontroly – inventarizácia pokladničnej hotovosti: Mesto

     Šaštín-Stráže, RO Gazárka, Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola a

     Zariadenie pre seniorov

5/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

6/ Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

7/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k záverečnému účtu mesta a záverečnému

     hospodáreniu za rok 2014

8/ 3. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

9/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na

     rok 2015

10/ Sadzobník cien Mesta Šaštín-Stráže

11/ Rekonštrukcia ČOV – informácia o postupe prác

12/ Rôzne

13/ Diskusia

14/ Návrh na uznesenie

15/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: JUDr. Edita Lehocká – predseda Návrhovej komisie, členovia: p. Miroslav Nosek a p. Marián Rozbora. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: p. Branislav Kozánek a Mgr. Vladimír Hladík. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo oboznámil so správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 82/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11  Proti: 0   Zdržali sa: 0

4/ Záznam z následnej finančnej kontroly – inventarizácia pokladničnej hotovosti: Mesto Šaštín-Stráže, RO Gazárka, Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola a Zariadenie pre seniorov

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení so záznamom z následnej finančnej kontroly – inventarizácia pokladničnej hotovosti, prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 83/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

záznam z následnej finančnej kontroly – inventarizácia pokladničnej hotovosti: Mesto Šaštín-Stráže, RO Gazárka, Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola a Zariadenie pre seniorov, ktorý tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

5/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

Mestské zastupiteľstvo s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 oboznámila kontrolórka mesta p. Mária Vizváryová, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 84/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, ktorý tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

6/ Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so záverečným účtom mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 85/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014 a celoročné hospodárenie Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014 bez výhrad.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 9   Proti: 1 Mgr. Vladimír Hladík   Zdržali sa: 1 Mgr. Rudolf Ovečka

7/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k záverečnému účtu mesta a záverečnému hospodáreniu za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k záverečnému účtu mesta a záverečnému hospodáreniu za rok 2014 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 86/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k záverečnému účtu mesta a záverečnému hospodáreniu za rok 2014, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10   Proti: 1 Mgr. Vladimír Hladík   Zdržali sa: 0

8/ 3. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

a/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s 3. zmenou rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015, rozpočtovým opatrením č. 7 prijalo

U z n e s e n i e MsZ č. 87/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

3. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa prílohy:   

Zmena v rozpočte mesta a RO podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015 v €

Príloha k 3. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015 v €

Bežné príjmy

-

-

+ 1 628,00  

1 628,00

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

-

-

+   1 628,00  

1 628,00

 

Zmena v rozpočte mesta a RO podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015 v €

Príloha k 3. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015 v €

Bežné výdavky

-

-

+ 1 628,00  

1 628,00

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

-

-

+ 1 628,00  

1 628,00

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

b/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s 3. zmenou rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže rozpočtovým opatrením č. 5 a 6 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 88/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

3. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 5 a 6 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c, d   a   § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta, podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015 v €

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015 v €

Bežné príjmy

11 000,00

-

+     2 242,80

13 242,80

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

6 709,00

-

+   27 361,00

34 070,00

Príjmy spolu

17 709,00

-

+   29 603,80

47 312,80

Zmena v rozpočte mesta, podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015 v €

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015 v €

Bežné výdavky

526 168,80

-

+   21 242,80  

547 411,60

Kapitálové výdavky

-

-

+     1 725,00

1 725,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

-

+     6 636,00

6 636,00

Výdavky spolu

526 168,80

-

+   29 603,80

555 772,60

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

9/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 89/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k III. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

10/ Sadzobník cien Mesta Šaštín-Stráže

p. Miroslav Nosek – ten prenájom pod garáže je myslené čo?

p. Ivana Matúšová – je to napríklad v škole, Ing. Galuš mal v prenájme garáž, teraz už patrí pod školu, ale tento bod sme tam nechali, keby sa nám také niečo vyskytlo, nerušila som to.

Mestské zastupiteľstvo so Sadzobníkom cien Mesta Šaštín-Stráže oboznámila p. Ivana Matúšová, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 90/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Sadzobník cien Mesta Šaštín-Stráže, ktorý tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

11/ Rekonštrukcia ČOV – informácia o postupe prác

Mgr. Jaroslav Suchánek - práce na predmetnej stavbe prebiehajú podľa dohodnutého skráteného časového harmonogramu, s termínom ukončenia v 10/2015, v mesiaci jún sa dokončil združený objekt biologického čistenia, vstupná čerpacia stanica a pracovalo sa na objekte prevádzkovej budovy. Rozpracovanosť predstavuje cca 60% celkového objemu prác. V tomto týždni bude osadená a spustená nová trafostanica, zajtra by mali osádzať stĺp napätia a následne pripojená trafostanica. Včera sa zahájila montáž technologického zariadenia čerpacej stanice, združeného objektu biologického čistenia a strojovne. Do konca tohto týždňa budú nainštalované filtračné membrány, ktoré sú najdôležitejším komponentom celej čistiarne odpadových vôd. V mesiaci jún bola predložená riadiacemu orgánu Slovenskej agentúry životného prostredia prvá žiadosť o platbu za skutočne zrealizované práce a to vo výške 867.250,70 Eur, z toho vlastné stavebné práce činili 802.615,70 Eur, práce na pripravovanej projektovej dokumentácii boli 64.344,- Eur a publicita projektu 300,- Eur.

Mestské zastupiteľstvo s postupom prác na rekonštrukcii ČOV Šaštín-Stráže, obozmánil primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 91/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

informáciu o postupe prác na rekonštrukcii ČOV Šaštín-Stráže, ktorú predniesol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

12/ Rôzne

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta – tak ako bolo v poslednom bode správy z Mestskej rady, ako mal dotaz p. Ing. Marián Javorka, či mesto pracuje na vyhotovení smernice po rozpracovaní zákona 307/2014 Z.z. s platnosťou od 01.07. 2015 sme vypracovali na meste zásady podávania, prijímania a preverovania podnetov a ako uvádza zákon 307 je zodpovednou osobou hlavný kontrolór, ktorý musí prijať a preveriť podnet do 90 dní od jeho prijatia, preverovanie sa môže predĺžiť o ďalších 30 dní, s tým že toto sa oznámi osobe, ktorá podnet podala, s dôvodom predĺženia. Bola zriadená nová emailová schránka na meste, ktorá bude fungovať 24 hodín denne a hlavný kontrolór je povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet. Hlavný kontrolór oboznámi osobu, ktorá podala podnet výsledok šetrenia do 10 dní od preverenia podnetu. Predpis je vypracovaný a bol daný na podpis p. primátorovi, predpis je vydaný s platnosťou od 30. 06. 2015 a s týmto predpisom a emailovou schránkou boli oboznámení zamestnanci mesta, s.r.o. Gazárka, CVČ a knižnica, ktorí patria k zamestnancom mesta. Podnety je možné podávať písomne, ale aj ústne. Takéto isté zásady som vypracovala aj pre školy, všetci zamestnanci boli upovedomení.

p. Miroslav Nosek – ja som sa chcel spýtať kvôli lavičkám pri dome smútku v Šaštíne, kedysi boli.

p. Mária Vizváryová – ja môžem odpovedať, kde sa nachádzajú, sú v dome smútku, pani čo má na starosť dom smútku ich schováva, aby ich neukradli a nezničili. Dáva ich von pred pohrebom.

p. Miroslav Nosek – ja som chcel navrhnúť, aby sa nejaké osadili aj na cintoríne, lebo ľudia, ktorí prídu aj chorí, aby si mohli odpočinúť, nejakým spôsobom ich tam zabetónovať. Tak isto aj pred domom smútku, chodia nielen na pohreb. A ešte by som sa dotkol tých kociek, tak ma napadlo, aby aj zamestnanci, neviem, aký je postup pri žiadosti zamestnancov o kocky, či nemajú nejaké privilégia, napríklad niekto bude chcieť kocky a objedná si ich cez zamestnanca.

Mgr. Jaroslav Suchánek – žiadosti sa zapisujú, potom sa to presunie p. Mikuláškovi a on ide na tvar miesta a posúdi stav. Dohodli sme sa, že budeme dávať len na chodníky, každá iná žiadosť je pozastavená. Vždy sa to fyzicky preverí a spočíta koľko ich je treba.

p. Miroslav Nosek – ešte by som sa chcel opýtať na pozemok, čo sme dostali materiál p. Kseňák, tu je pozemok kde on zoberie celé, čo je ten stred.

Mgr. Vladimír Hladík- vzadu a vpredu to nechce a čo s tým.

p. Miroslav Nosek – tam sa niečo riešilo, aby sme niečo neposunuli čo nemáme.

Mgr. Rudolf Ovečka – prišlo to nedávno, tento bod vypustiť a riešiť ho cez mestskú radu, alebo stavebnú komisiu. Následne znova do zastupiteľstva. Zistiť či je to ten vagón, viem, že polovica chaty sa predáva.

p. Silvia Suchá – ja by som sa chcela spýtať či sa s tými ihriskami pre deti bude niečo robiť, ide leto a budeme zasadať až po lete.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – tak ako sme sa dohodli, p. Širočková tie pozemky pozrela. Jeden má vo vlastníctve p. Ida Čermáková, teraz si nepamätám či už ona, alebo jej maminka, veľkú časť pri vchode do štadióna je cca 23 vlastníkov, ktorí sú zapísaní v každom metre.

p. Silvia Suchá – ja som vlastne chcela od p. Širočkovej prázdnu mapu. Určite sa nás budú pýtať.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – áno mám ju, ale je tu málo miesta, kde by mohli byť ihriská. Jediné kde by to mohlo bez problémov byť je autokemping. Otázne je či budeme mať financie na všetky hojdačky a domčeky.

Mgr. Vladimír Hladík – na štadióne by to bolo najlepšie tam ako je tá búda, od p. Karasa, sme tam kedysi odkupovali 20-30 m, priamo Slovan. Treba sa aj na toto pozrieť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – bolo by to ideálne, chodia tam aj deti aj rodičia, len mestského pozemku je tu málo.

Mgr. Vladimír Hladík – alebo v škole.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ale riaditeľ školy by to tam nechcel, on chce areál uzavrieť.

Ing. Marián Javorka – tak je možnosť to ohradiť a otvoriť od chodníka aj taká možnosť je. Vedľa rodiny Čermákovej.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta –otázne sú financie.

p. Silvia Suchá – ona spomínala, že si obehnú sponzorov. Takže možno by sa aj takto prispelo.

p. Cyril Filípek – ja by som mal takú prosbu, či by bolo možné vybudovať spomaľovače, tam od servisu p. Luboša Javoríka, pri Gustovi Staňkovi, lietajú tam motorky keď idú na Zváčku, je to ulica Domky. Tu nepomáha ani obmedzenie rýchlosti.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – musíme požiadať Dopravný inšpektorát o vyjadrenie.

p. Cyril Filípek – to ja naša komunikácia. Je tam veľa detí, ktoré sa hrajú.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ale aj tak aj na Záhoráckej ulici sa vyjadrovali.

Mgr. Vladimír Hladík – ja nemám námietky voči tomu, ale treba si to rozmyslieť, dve sa urobili na Kopánke a museli ísť dole.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ja to preverím, u Ing. Mošaťa – OÚ odbor dopravy a na Okresnom dopravnom inšpektoráte.

p. Cyril Filípek – ešte takú jednu prosbu, Na kopánke či tá cesta by sa nedala vyasfaltovať a to isté aj J. Donovala.

Mgr. Vladimír Hladík – ja mám otázku na p. kontrolórku, stanovisko kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Šaštín-Stráže, za rok 2014 v bode 5 rezervný a sociálny fond, či čerpanie zahŕňalo aj faktúry za skládku odpadov, išlo to z rezervného fondu.

p. Mária Prsteková – účtovníčka úradu – to sú rozdielne veci, rezervný a sociálny fond je jedna a rezerva na rekultiváciu skládku je druhá.

Mgr. Vladimír Hladík – v ktorom bode to bolo v záverečnom účte?

p. Mária Prsteková – na strane 15.

Mgr. Vladimír Hladík – ja som sa pýtal aj na vysvetlenie stanoviska kontrolóra mesta. V danom prípade nebolo si myslím, že čerpanie rezervy v prípade skládky odpadov nebolo košer v zmysle zákona o verejnom obstarávaní neboli splnené všetky náležitosti, či už zloženie komisie, elegantné rozdelenie obstarávacej ceny na nižšie sumy do 40 tisíc Eur, taktiež ponuky záujemcov o zhotovenie diela neboli zaevidované v knihe pošty mesta, z uvedeného dôvodu v bode B Návrhu na uznesenie, MsZ schvaľuje - Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014 a celoročné hospodárenie Mesta Šaštín-Stráže za rok 2014 bez výhrad, budem hlasovať proti.

p. Mária Prsteková – rezervný fond nie je rezerva na rekultiváciu smetiska. Účelovú finančnú rezervu na uzavretie skládky odpadov, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vypracovaného rozpočtu a táto rezerva bola čerpaná v súlade s oznámením a listom Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie.

Mgr. Vladimír Hladík – je to záverečný účet mesta, hlavný kontrolór ho prešiel, bol to účet mesta, ja sa pýtam, kde je to v tomto jej stanovisku zahrnuté, robila to kontrolórka mesta, tak by nás na základe Vašich podkladov mala vedieť informovať, je kompetentná. Je to čerpanie financií mesta a patrí to do záverečného účtu? Neboli to malé čiastky už sme sa o tom bavili. Budem hlasovať proti, aby ste vedeli prečo.

p. Mária Prsteková – áno, je to spracované v záverečnom účte.

Mgr. Rudolf Ovečka – na strane 2 je napísané, že sa záverečný účet schvaľuje bez výhrad, ale už je nejaká výhrada, takže už nejaká výhrada bola.

p. Miroslav Nosek – ja by som ešte chcel už sme sa o tom bavili, ohľadom tých kontajnerov, i keď sú farebne rozlíšené, či by sa tam tie nálepky nedali: papier, plast, poprípade kartóny, pre normálnych ľudí je bežné, že stlačí fľašu aj kartón, ale je veľa prípadov, že sú tam veľké krabice a kontajner je plný. Ešte či mesto nemôže vstúpiť do toho, že by jeden deň vyvážali plasty, druhý deň papier a nedoplácali by sme na nejaké dotriedenie, vo veľkej miere zbytočné.

Ing. Marián Javorka – otázka je čo je tam všetko nahádzané. Asi je tam všetko možné.

Mgr. Vladimír Hladík – oni majú nejaké svoje stanovy.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – len či by to dvojité vyvážanie nebolo drahšie, ako to dotriedenie, zistím to.

p. Miroslav Nosek – nedalo by sa tých kontajnerov pridať?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – zvýši sa nám platba a ďalší problém bude, kde ich umiestnime, nikto to pred domom nechce. Na ulici Slnečná, kde je bytovka, nie je možné umiestniť kontajner, nikto sa z okna na to nechce pozerať. Nebol by problém, aby nám ich dodali, ako to vytipovať pred koho, musíme nájsť miesto kde.

p. Miroslav Nosek – v obytných zónach sa malo na to myslieť skôr.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ale tie domy tam stoja aj 40 rokov.

p. Miroslav Nosek – pri obchodnom dome na námestí boli a dali sa preč a myslím si, že to treba nejakým spôsobom poriešiť.

Ing. Marián Javorka – všetci obchodníci tam vláčili všetok odpad.

p. Miroslav Nosek – dobre, ale s obchodníkmi treba urobiť nejaký poriadok a dať im paušál, že budú platiť za odvoz kartónov, príde auto raz za týždeň a oni to zaplatia.

Mgr. Rudolf Ovečka – ja by som dal taký malý návrh dávame teda za úlohu všetkým poslancom vytipovať miesta, kde by mohli byť kontajnery umiestnené. Porozprávať sa s ľuďmi. Také malé uznesenie.

Mgr. Vladimír Hladík – netreba dávať uznesenia, treba pozisťovať a na rade sa to rozoberie.

p. Miroslav Nosek – bolo by dobré medzi poslancov rozdeliť ulice.

p. Silvia Suchá – mňa by z ekonomického hľadiska zaujímalo, či viacej kontajnerov, alebo pri súčasnom počte zvýšiť frekvenciu vývozov.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – p. Prsteková má faktúru a vie cenu za vývoz. ASA berie len domový odpad a Vepos len separovaný odpad, inak mi bolo povedané, že sme mesto s najmenším separovaným odpadom. Ďalšia možnosť je rozdať vrecia a budú do nich dávať plastové flaše, Petrová Ves a Kúty tak fungujú.

 

a/ Žiadosť o prolongáciu prekleňovacieho úveru poskytnutého VÚB a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo oboznámil so žiadosťou o prolongáciu prekleňovacieho úveru Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 92/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

žiadosť o prolongáciu prekleňovacieho úveru, poskytnutého VÚB a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 856/2013/UZ, zo dňa 27. 09. 2013, z dôvodu výkonu administratívnej kontroly záverečnej Žiadosti o platbu č. 34 riadiacim orgánom MŽP SR Bratislava.

Mestské zastupiteľstvo súhlasí s podpisom dodatku k uvedenej zmluve, so splatnosťou do 31. 12. 2015 a splnomocňuje jeho podpisom primátora Mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

b/ Stanovisko kontrolóra mesta k žiadosti o prolongáciu prekleňovacieho úveru

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra mesta k žiadosti o prolongáciu prekleňovacieho úveru prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 93/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k žiadosti o prolongáciu prekleňovacieho úveru, poskytnutého VÚB a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, podľa zmluvy o terminovanom úvere č. 856/2013/UZ, zo dňa 27. 09. 2013, z dôvodu výkonu administratívnej kontroly záverečnej Žiadosti o platbu č. 34 riadiacim orgánom MŽP SR Bratislava.

Mestské zastupiteľstvo súhlasí s podpisom dodatku k uvedenej zmluve, so splatnosťou do 31. 12. 2015 a splnomocňuje jeho podpisom primátora Mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

c/ Návrh na použitie rezervného fondu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom použitia rezervného fondu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 94/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 1 725,00 EUR na Rekonštrukciu WC na Námestí slobody (kúrenie), v súlade s Uznesením MsZ č. 56/2015 zo dňa 20. mája 2015..

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

d/ Návrh na použitie rezervného fondu na bežné výdavky

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom použitia rezervného fondu na bežné výdavky prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 95/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 4 000,00 € na poskytnutie bežného transferu do rozpočtovej organizácie, za účelom odstránenia havarijného stavu majetku - výmena okien na budove Materskej školy, M. Nešpora č. 1365, 908 41 Šaštín-Stráže, v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

e/ Návrh na použitie rezervného fondu – odstránenie havarijného stavu majetku mesta

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s použitím prostriedkov rezervného fondu – odstránenie havarijného stavu majetku mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 96/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 15 000,00 EUR na odstránenie havarijného stavu majetku mesta – Oprava cesty na Námestí slobody, v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

f/ Návrh na použitie rezervného fondu na splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých – úver zo ŠFRB

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s použitím prostriedkov rezervného fondu na splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých – úver zo ŠFRB prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 97/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6 636,00 EUR na splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých - úver zo ŠFRB.

Hlasovanie: Prítomní:11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

g/ Potvrdenie a usporiadanie schodku z kladného zostatku finančných operácií

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na potvrdenie a usporiadanie schodku z kladného zostatku finančných operácií prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 98/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

a potvrdzuje, usporiadanie schodku v sume 1 949 393,65 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z kladného zostatku  finančných operácií, ktorý bol v sume 2 287 277,46 €.   Tento schodok bol už počas roka 2014 vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami. Z hospodárenia boli vylúčené nevyčerpané prostriedkov zo ŠR v sume 17 445,85 €.

Zostatok finančných operácií v sume 320 437,96 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

h/ Tvorba rezervného fondu za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s tvorbou rezervného fondu za rok 2014 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 99/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 320 437,96 EUR.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

ch/ p. Ivan Černý a manž. Jolana, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1128 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 100/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí, pôvodná parc.č. E 1442/2, novovytvorená parc. č. 1256/5 diel 1 vo výmere 53 m2 a diel 2 vo výmere 28 m2, pôvodná parc.č. 1442/3, novovytvorená parc.č. 1256/5 diel 3 vo výmere 5 m2, v k.ú. Šaštín, p. Ivanovi Černému a manželke Jolane, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1128. Cena sa stanovuje na 10,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

i/ p. Pavol Fillo a manž. Zlatica, byt. Na barine č. 15, Bratislava – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 101/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/131, vo výmere 34 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Pavlovi Fillovi a manž. Zlatici, byt. Na barine č. 15, Bratislava. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatia  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 31. 10. 2015, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10   Proti: 1 p. Miroslav Nosek   Zdržali sa: 0

j/ Návrh p. Miroslava Noska – poslanca Mestského zastupiteľstva, na prípravu zámeru na doplnenie zmien Územného plánu Mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom p. Miroslava Noska na prípravu zámeru na doplnenie zmien Územného plánu Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 102/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

návrh p. Miroslava Noska na prípravu zámeru na doplnenie zmien Územného plánu Mesta Šaštín-Stráže

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

k/ Jednota dôchodcov, ZO Šaštín-Stráže, žiadosť o zrušenie alebo zníženie poplatku za prenájom Kultúrneho domu Šaštín

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o zrušenie alebo zníženie poplatku za prenájom Kultúrneho domu Šaštín, prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 103/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                N e s ú h l a s í

so zrušením ani znížením poplatku za prenájom priestorov kultúrneho domu Šaštín, Jednote dôchodcov, ZO Šaštín-Stráže, dňa 25. 07. 2015 z dôvodu posedenia dôchodcov pri hudbe a trvá na sume 50,- €, nakoľko je potrebné pokryť prevádzkové náklady ako spotreba elektriny, vodné, stočné.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10   Proti: 0   Zdržali sa: 1 Mgr. Gerda Fodorová

l/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 81/2015

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 81/2015 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 104/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                R u š í

Uznesenie MsZ č. 81/2015, ktorým Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh p. Miroslava Noska na prípravu zámeru na zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Šaštín-Stráže, z dôvodu zlého zápisu hlasovania.

Hlasovanie: Prítomní:11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

m/ Návrh na doplnenie člena Komisie pre šport, mládež a telovýchovu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na doplnenie člena Komisie pre šport, mládež a telovýchovu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 105/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                V o l í

člena Komisia pre šport, mládež a telovýchovu:

z odborníkov z radov obyvateľov mesta p. Dominika Bulku

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

13/ D i s k u s i a

Nakoľko na zasadaní Mestského zastupiteľstva neboli prítomní občania mesta nebol žiadny príspevok do diskusie.

 

14/ N á v r h   n a    u z n e s e n i e

     Predsedníčka Návrhovej komisie JUDr. Edita Lehocká – predložila poslancom MsZ Návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

15/ Záver

     Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek poďakoval prítomným za účasť a III. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva ukončil.

 

 

                            Ing. Mária Macejková                                                           Mgr. Jaroslav Suchánek

                               prednostka MsÚ                                                                         primátor mesta

Overovatelia:

p. Branislav Kozánek

Mgr. Vladimír Hladík

Zapísala: p. Alena Poláková

sastin bg dark