Z á p i s n i c a

 

zo IV. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2015 t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

 

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Prítomní pp.: p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                          p. Alena Poláková – zapisovateľka

Neprítomná – ospravedlnená pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

 

                Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a hostí. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s Programom zasadania MsZ a predniesol návrh na vypustenie bodu programu MsZ 4 – správa z kontroly uzatvorených nájomných zmlúv na nebytové priestory, nakoľko p. Matúšová, ktorá prevzala agendu po p. Libušovej a p. Mackovi, podrobne prechádza všetky prevzaté podklady a z dôvodu, že nedošlo k oficiálnemu predaniu agendy, z dôvodu, že zamestnanci boli práceneschopní a čerpali dovolenku. Návrh na vypustenie bodu č. 4 a zostávajúce body programu riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva boli jednohlasne schválené.

 

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

4/ Správa z kontroly uzatvorených nájomných zmlúv na nebytové priestory

5/ Správa z kontroly efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov

    na reprezentačné a propagačné účely za rok 2014

6/ 4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

7/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 4. Zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na

     rok 2015

8/ Predbežné vyhodnotenie letnej sezóny RO Gazárka s.r.o. Šaštín-Stráže rok 2015

9/ Zmluva o spoločnom investovaní, o združení finančných prostriedkov a o vzájomných

     právach a povinnostiach pri výstavbe a prevádzkovaní ČOV Šaštín-Stráže, medzi Mestom

     Šaštín-Stráže a Obcou Borský Mikuláš

10/ Rôzne

11/ Diskusia

12/ Návrh na uznesenie

13/ Záver

                                                                             

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: p. Branislav Kozánek – predseda Návrhovej komisie, členovia: Mgr. Vladimír Hladík a Mgr. Gerda Fodorová. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: Ing. Marián Javorka a p. Miroslav Nosek. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

 

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo oboznámil so správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 106/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e  n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

Bod č. 4 bol vypustený z programu.

 

5/ Správa z kontroly efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely za rok 2014

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta oboznámila Mestské zastupiteľstvo so záznamom z kontroly efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely za rok 2014, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 107/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e  n a  v e d o m i e

záznam z kontroly efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely za rok 2014, ktorý tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

6/ 4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

a/ p. Mária Prsteková – oboznámila Mestské zastupiteľstvo s návrhom na 4. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8 až 13, k čomu Mestské zastupiteľstvo prijalo,

                                                          

U z n e s e n i e MsZ č. 108/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e  n a  v e d o m i e

4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 8 až 13 a rozpočtovým opatrením č. 16 a 17, v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa príloh:   

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

11 020,17

-

+         9 740,39

20 760,56

Kapitálové príjmy

0,00

-

+   3 761 408,46

3 761 408,46

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

11 020,17

-

+ 3 771 148,85

3 782 169,02

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

11 020,17

-

+         9 740,39

20 760,56

Kapitálové výdavky

0,00

-

+ 3 761 408,46

3 761 408,46

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

11 020,17

-

+ 3 771 148,85

3 782 169,02

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

b/ p. Mária Prsteková – oboznámila Mestské zastupiteľstvo s návrhom na 4. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/2015 a č. 2/2015, k čomu Mestské zastupiteľstvo prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 109/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením primátora č. 1/2015 a  č. 2/2015 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 142/2011 zo dňa 14.12.2011 podľa príloh:   

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

-

-

-

-

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

-

-

-

-

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

10 685,00

0,00

10 685,00

Kapitálové výdavky

10 000,00

-

0,00

10 000,00

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

20 685,00

-

0,00

20 685,00

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

c/ p. Mária Prsteková – oboznámila Mestské zastupiteľstvo s návrhom na 4. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14 až 15, k čomu Mestské zastupiteľstvo prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 110/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 14 a 15 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, c, d   zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

                                                          

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

Návrh na

4. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

1 137,00

-

+     63 756,67

64 893,67

Kapitálové príjmy

151 000,00

-

-   121 000,00

30 000,00

Finančné operácie príjmové

34 070,00

-

+ 300 000,00  

334 070,00

Príjmy spolu

186 207,00

-

+ 242 756,67  

428 963,67

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

Návrh na

4. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

515 231,71

-

+   63 756,67  

578 988,38

Kapitálové výdavky

130 000,00

-

+ 179 000,00    

309 000,00

Finančné operácie výdavkové

-

-

-    

-

Výdavky spolu

645 231,71

-

+ 242 756,67  

887 988,38

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

7/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 4. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, oboznámila Mestské zastupiteľstvo so stanoviskom kontrolóra mesta k 4. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 111/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e n a  v e d o m i e

stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže, k 4. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

8/ Predbežné vyhodnotenie letnej sezóny RO Gazárka s.r.o. Šaštín-Stráže rok 2015

Mgr. Patrícia Javorková – konateľka RO Gazárka s.r.o. – našu správu sme zaslali poslancom mailom dúfam, že sa s ňou všetci oboznámili, boli tu poznačené všetky dôležité veci, ako opravy na Gazárke a niektoré sa ešte aj budú vykonávať. K tomu ubytovaniu, zvýšil sa nám počet ubytovaných oproti minulému roku, čo môžeme pripísať priaznivému počasiu, nakoľko tento rok bolo naozaj leto. Pokiaľ by ste mali otázky k tomuto môžem zodpovedať a následne prejdeme k finančnej správe. Finančná správa nevyzerá pekne, máme stratu 3460,99 € s tým, že je tam započítaná dotácia, ktorú Gazárka dostala na začiatku roka 2015, takže by sme boli v zisku. Dostali sme od mesta dotáciu na vybudovanie detského ihriska, zvýšili sa nám tržby za parkovisko oproti minulým rokom a v podstate teraz keď sa uzavrie kvartál dali sme si vypočítať zatiaľ predbežnú DPH, ktorá by sa mala odviesť tak by mala byť okolo 730,- €, ale myslím, že sa ešte zníži. Má niekto nejakú otázku? Chcem sa ešte vyjadriť k autokempu, nakoľko mávam dosť často otázky prečo neotvoríme autokemp. Bez finančnej účasti mesta by sme ho veľmi ťažko otvorili. Musí sa spraviť nová elektrina na antoníčky, všetky káble sú presekané, je potrebné urobiť revíziu, opraviť recepciu, kde je prepadnutá podlaha, spoločenskú miestnosť, ako sme sa dozvedeli majú v prenájme rybári, tým pádom by sa musela naspäť uvoľniť Gazárke. Musia sa zakúpiť chladničky, variče a celkovo to upraviť. Projekt sa dá vypracovať, či to bude reálne neviem.

Mgr. Rudolf Ovečka – mám len pripomienku na margo poslednej veci, ten autokemp naozaj pre 5 až 10 stanov otvoriť je zbytočné. Je dobrá vec, čo ste v minulosti urobili, keď ste pustili stany na polostrov k chatkám v blízkosti sociálok. Ešte snáď jednu vec, možno by bolo dobré niekedy v apríli alebo v máji dať telefónne číslo niekde na bránu autokempu, vyskytla sa aj tento rok aj po minulé roky taká vec, že prišli Holanďania s karavanmi a chceli sa ubytovať nemali sa na koho obrátiť, tak sa otočia a idú preč.

Mgr. Patrícia Javorková – len na tom polostrove je to tak, že sa nemajú kde pripojiť na elektrinu.

Mgr. Vladimír Hladík – potom je to zbytočné robiť, oni sú zvyknutí napojiť sa na elektrinu, majú k tomu karavany prispôsobené a potrebujú prípojku na elektrinu.

Mgr. Patrícia Javorková – ak na jar pustím dva karavany roznesie sa to a budú chodiť v lete ďalší, ale nemáme na to podmienky.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s Predbežným vyhodnotením letnej sezóny RO Gazárka s.r.o. za rok 2015 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 112/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

predbežné vyhodnotenie letnej sezóny RO Gazárka s.r.o. Šaštín-Stráže rok 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

9/ Zmluva o spoločnom investovaní, o združení finančných prostriedkov a o vzájomných právach a povinnostiach pri výstavbe a prevádzkovaní ČOV Šaštín-Stráže, medzi Mestom Šaštín-Stráže a Obcou Borský Mikuláš

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta - tiež finálnu verziu zmluvy poslanci obdržali, bola poslaná aj na Obecný úrad Borský Mikuláš, kde 11. septembra 2015 poslanci OcZ ju schválili a súhlasia s financovaním tak ako je to uvedené v zmluve. Dnes by som ju navrhoval odsúhlasiť. Ak má niekto nejakú otázku.

p. Cyril Filípek – a majú v Borskom Mikuláši zahrnuté do rozpočtu tých 122 tis. € na rekonštrukciu ČOV? To vím, že to ešte neschválili.

Mgr. Jaroslav Suchánek – túto zmluvu ako ju vidíte, tak túto schválili.

p. Cyril Filípek – ale či to zahrnuli do rozpočtu?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta - to už je ich vec.

Mgr. Vladimír Hladík – podpísali zmluvu a to už je ich problém, kde zoberú peniaze súhlasili so spolufinancovaním.

p. Cyril Filípek – ešte by som sa chcel spýtať prečo neboli prizvaní starostovia okolitých obcí Čáry, Smolinské, Kuklov, Lakšárska Nová Ves? Čo jejich kanalizácie do budúcnosti, nerokovalo sa s nimi. Oni sa zúčastnili tuná, len neviem, ktorá konkrétna osoba s nimi rokovala.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – rokovali s nimi tí najkompetnejší, p. viceprimátor čítal, že boli prizvaní na rokovania, neviem či ste to nepočuli a súčasná stav ČOV nevyhovuje tej kapacite, ktorá je potrebná, musia zohnať finančné prostriedky na doplnenie technológie o tom starostovia vedia.

p. Cyril Filípek – oni nie sú proti tomu, tak prečo neboli prizvaní k zmluve?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ale to nebolo potrebné to je zmluva medzi našim mestom a Obcou Borský Mikuláš. Súčasná ČOV je rekonštruovaná pre 10 tis. ekvivalentov, to znamená Mesto Šaštín-Stráže a Borský Mikuláš. K tomuto nemusia byť ostatné obce prizývané.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil MsZ s návrhom Zmluvy o spoločnom investovaní, o združení finančných prostriedkov a o vzájomných právach a povinnostiach pri výstavbe a prevádzkovaní ČOV Šaštín-Stráže, medzi Mestom Šaštín-Stráže a Obcou Borský Mikuláš k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 113/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

zmluvu o spoločnom investovaní, o združení finančných prostriedkov a o vzájomných právach a povinnostiach pri výstavbe a prevádzkovaní ČOV Šaštín-Stráže, medzi Mestom Šaštín-Stráže a Obcou Borský Mikuláš.

Poveruje Mgr. Jaroslava Suchánka primátora mesta podpísaním zmluvy.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 10  Proti: 1 p. Cyril Filípek  Zdržali sa: 0

10/ Rôzne

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 30.04.2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci operačného projektu konkurencie schopnosť a hospodársky rast. Mesto Šaštín-Stráže má záujem podať žiadosť na realizáciu projektu – Modernizácia verejného osvetlenia. Žiadosť je možné podať do 30.09.2015, preto navrhujem Mestskému zastupiteľstvu, aby schválilo predložené uznesenie, ktoré je vypracované v Návrhu na uznesenie. Tak ako u všetkých projektov 5% spoluúčasť mesta. Všetko sme si vysvetlili na Mestskej rade.

Ďalej tu máme žiadosť Dr. Kseňáka o odkúpenie mestského pozemku, jedná sa o pozemok v Gazárke okolo chaty. Žiadosť bola predložená na prejednanie Stavebnej komisii a ŽP.

Za tretie je tu žiadosť p. Radovickej o odkúpenie mestského pozemku, jedná sa o pozemok v RO Gazárka okolo chaty, ktorý má v prenájme. Má záujem aj o ďalšiu parcelu. Žiadosť bola predložená Stavebnej komisii a ŽP a tá odporučila vyhovieť jednej časti žiadosti a to odpredať pozemok okolo chaty a žiadosť o druhý pozemok neodporučila.

Žiadosť p. Olšiaka a p. Lucie Kurňavovej o prenájom mestského pozemku v RO Gazárka, okolo chaty č. 78. Menovaní si v roku 2013 prevzali list, v ktorom ich mesto vyzvalo, aby si odkúpili užívaný pozemok, ale nereagovali, tento rok poslali žiadosť o prenájom. Mestský úrad vzhľadom k tomu, že všetci vlastníci pozemkov v RO Gazárka si buď kúpili pozemok, alebo platili nájom aj za predchádzajúce roky, predkladá návrh, aby menovaní doplatili nájom za roky 2013-2015.

Žiadosť JUDr. Edity Lehockej o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Štúrovej ulici na dobu určitú do 31.12. 2020 a zároveň žiada o zníženie spoluúčasti na úhrade nákladov za spoločné priestory, elektrinu, vodné, stočné na 15% celkových ročných nákladov.

Žiadosť sl. Veroniky Patákovej, o predĺženie nájomnej zmluvy na mestský byt č. 29. Za mesto navrhujeme predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu určitú. Podmienkam VZN menovaná vyhovela.

Žiadosť p. Barkóciovej, o povolenie prístavby, svojpomocne by chcela pristaviť kúpelňu, WC a pripojenie na kanalizáciu. Vzhľadom k tomu, že byt je majetkom mesta, predkladáme návrh, aby si p. Barkóciová, mohla prerobiť kúpeľňu a WC, ale iba v jestvujúcich priestoroch a nie prístavba. K tomuto viacej informácii zisťovala aj p. kontrolórka, poprosím ju o doplnenie informácie.

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta – v súvislosti s prestavbou bytu, by som doporučovala, aby menovaná vyrovnala všetky nedoplatky, nájomné platí mestu vo výške 3,60 € mesačne a je dlžná za vodu za roky 2010 až 2012 je dlh 154,94 € a to tu nemám ešte roky 2013, 2014 a 2015. Ďalej k prestavbe je potrebné urobiť náčrtok, tiež tam určiť rozsah prác, ktoré budú v byte robené a zabezpečiť prístup do bytu v priebehu prác. Potom jej treba dať upozornenie na existujúce rozvody aj pre susedné byty, v prípade odstávky dať oznámenie vopred. Toto by som doporučila.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – dávam návrh buď rozhodnúť a doplniť uznesenie do návrhu, alebo opätovne posúdiť žiadosť v Mestskej rade.

Mgr. Vladimír Hladík – ja doporučujem opätovné posúdenie.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – takže doporučujete presunúť do Mestskej rady, aby sa presne stanovili podmienky. Tak toto je z mojej strany všetko o slovo požiadal Mgr. Rudolf Ovečka.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta – tento môj príspevok berte ako reakciu na jeden list, ktorý obdržali poslanci za časť Stráže, je to anonymný list, aj keď patrí do koša, napriek tomu som sa rozhodol zareagovať na toto:

„Vážení pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci.

V posledných mesiacoch cítim na svoju osobu, rodinu, kolegov, dokonca priateľov i poslancov zvýšený tlak ohovárania, osočovania, klamstiev, prekrúcania pravdy a vytŕhania z konceptov či poloprávd.

Nemenovaná skupina občanov mesta cielene špiní moje meno a ľudí, ktorí sú okolo mňa. Ďalšia skupina občanov tieto lži cieľavedome roznáša po meste.

Konkrétne v mesiaci jún sme ku Dňu detí pripravili s kolegyňami zo školy podujatie na volejbalových ihriskách pri jazere č. 5. Okrem mňa, detí, mojich troch kolegov a dvoch rybárov tam nikto nebol. Zrazu som sa dozvedel, že som sa ja i s mojou zástupkyňou nevhodne vyjadrovali k našim žiakom, našim zverencom. Bol som to len ja a zástupkyňa, ostatní dvaja kolegovia sú z obliga. Prepáčte, keby som tak robil, nemohol by som vyše 25 rokov pracovať v tejto škole a škola by nefungovala tak, ako funguje. Našťastie mám niekoľko svedkov, že to tak nebolo...

Priebežne počas prázdnin som sa dozvedal, že privatizujem celú Gazárku, už na úrad ani nechodím a behám len okolo privatizácie rekreačnej oblasti. Opäť prekrútené, vytrhnuté z kontextu, prispôsobené potrebám toho, kto tieto lži vypúšťa. Je pravda, že niektoré spoločnosti, ktoré sa zaoberali a zaoberajú ťažbou piesku sú majiteľmi jazera č. 2 a priľahlých chovných rybníkov a  uvažujú o ich odpredaji. Som predsedom MO SRZ a keďže naša organizácia takmer 50 rokov vykonáva rybárske právo na našich jazerách, začali sme sa zaujímať o tieto vodné plochy a možnosť ich zakúpenia, podotýkam v prospech rybárov – SRZ, a nie v môj prospech, v prospech Ruda Ovečku. V mesiaci jún prebehla riadna členská schôdza našej organizácie a výbor MO SRZ dostal mandát na jednanie o odkúpení týchto plôch, opäť zdôrazňujem v prospech MO SRZ Šaštín – Stráže a nie v prospech môj. Okrem toho každoročne podávam svojmu zriaďovateľovi do Trnavy majetkové priznanie, kde určite tieto nehnuteľnosti nenájdete.

Mám v rekreačnej oblasti 10 rokov legálne odkúpenú rekreačnú chatu i pozemok okolo nej a prevažnú časť prázdnin trávim tam. Možno ma niektorí „dobrí“ ľudia videli vo zvýšenej miere sa tam pohybovať, preto vznikla ďalšia špinavosť. Citujem: “ Len tú chatu pristavujem, nadstavujem, prerábam, a určite to bude z mestských peňazí.“ Chatu, ako som povedal, vlastním vyše 10 rokov, na kúpu splácam úver, postupne ju viac menej svojpomocne zveľaďujem, každý rok niečo urobím vlastnými rukami, za pomoci svojej rodiny či priateľov. Ale je to z mojich zarobených peňazí a nikoho po tom nič nie je. Tiež počas leta som určite nezanedbával svoje povinnosti poslanca či zástupcu primátora. V meste som bol okrem dovolenky v zahraničí každý deň a podľa požiadaviek primátora  v jeho neprítomnosti i na mestskom úrade. Tiež mám na to svedkov, ale potrebujem ich mať ???!!!

Nechcel som spočiatku reagovať na tieto prízemné svinstvá, ale posledná udalosť ma k tomu donútila, chránim seba, svoju rodinu, priateľov. Poslanci z časti Stráže dostali list, v ktorom som osočený, že som odsúhlasil na kultúrnych slávnostiach kolegyni poslankyni Silvii Suchej nejaké pitie alkoholu, ktorý malo zaplatiť mesto na dodatočný príkaz p. primátora. Lož, klamstvo, viac k tomu nemám čo povedať. Nie som odkázaný na nejaký alkohol, ktorý mi zaplatí mesto Práve naopak, ak si za posledné obdobie pozriete napríklad sponzorov volejbalového turnaja, nájdete ma tam len tri krát, ako viceprimátora, riaditeľa či rybára.

Kto ste čítali spomenutý list, určite ste pochopili, že je zameraný na jednu jedinú vec. Rozdelenie mesta, ako autor píše v závere listu. Ale na to si mohol zvoliť i čistejšie prostriedky. Keď už chcel pošpiniť mňa, mal z toho vynechať aspoň p. poslankyňu. A možno, ten, kto list vymyslel a napísal ani nebýva v Strážach. Vyšlo mi z toho jediné. Kto spolupracuje s primátorom alebo so mnou, je v  záujmovej skupine, ktorá tieto lži roznáša na čiernej listine.

Záverom.

Žijem v tomto meste 51 rokov, urobil som toho dosť v mnohých funkciách, podotýkam neplatených, možno ešte zopár vecí by som chcel dotiahnuť do konca, ale nie za takýchto podmienok. V prípade, že tieto útoky na mňa i moju rodinu, prípadne spolupracovníkov budú pokračovať, podám trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za ohováranie, osočovanie a ďalšie s tým spojené veci.“

p. Silvia Suchá – ja sa teda ešte k tomu pridám, aj keď som to poslancom už vysvetľovala, robila som na tej slávnosti fotografku celý čas a keď sa to všetko skončilo urobili sme poriadok a p. Alena Poláková, ktorá je tu prítomná nás rozviezla domov, takže žiadne sedenie ani pitie za mestské peniaze nebolo. To je všetko z mojej strany.

Mgr. Jaroslav Suchánek – je tam tiež jedna vec, že zamestnankyňa dostala príkaz na úhradu, žiadny takýto príkaz z mojej strany neprišiel, ak by bolo treba môžeme skontrolovať pokladňu, kde sú všetky bločky a žiadne takéto veci tam nenájdete. Ak má anonym potrebu nás osočovať, tak nech si veci preverí, môžem čestne prehlásiť, že takéto niečo sa nestalo. Poslanci ak sa chcú vyjadriť nech sa páči, aj keď sa Vás to netýkalo.                                                              

Mgr. Rudolf Ovečka – v podstate sa to týkalo všetkých poslancov za časť Šaštín, pretože to vy ste boli osočení, môžem citovať „ Veríme, že nie ste tak skorumpovaní, ako poslanci Šaštína“.

p. Cyril Filípek – podľa čoho sa prideľujú mestské byty, či je nejaký poradovník?

JUDr. Edita Lehocká – áno mestské byty sa prideľujú podľa poradovníka a podľa žiadostí na aký byt majú, jednoizbový, dvojizbový alebo trojizbový. Čiže ak sa naráža na naposledy pridelený byt, jedná sa len o jednoizbový byt, boli len dve žiadosti. Jedna žiadosť bola trojčlenná rodina, ktorá nevyhovovala, aby sa dala do jednoizbového bytu a jeden samostatný žiadateľ.

Mgr. Vladimír Hladík – predseda bytovej komisie – bolo poslaných 10 dotazníkov vytipovaným ľuďom z poradovníka a vrátili sa dva vyplnené dotazníky a komisia vybrala, podľa stanovených pravidiel, ktoré sme schválili.

p. Cyril Filípek – len som sa chcel spýtať. Tie kontajnerové byty kedy sa to má realizovať?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – návrh na umiestnenie kontajnerových bytov sme dostali, na Mestskej rade sme sa bavili, že musíme preveriť ešte prístupovú cestu.

p. Cyril Filípek – Stražani budú jednoznačne proti, aby tam boli tí spoluobčania, máme ich tam dosť, máme slušných inteligentných.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ale sociálne byty neznamená, že tam bude len určitá skupina ľudí.

Mgr. Vladimír Hladík – ja si myslím, že tam bude záujem aj od mladých, sú to pekné štartovacie byty.

p. Branislav Kozánek – keby to bolo v inej lokalite, ale tam na okraji mesta.

Mgr. Vladimír Hladík – tam budú mesačné náklady 16,50 €, je to byt so sociálnym zariadením so sprchou a kuchynskou linkou. Kopu ľudí je dnes v tiesni, aj dôchodci. To neber, že sú to sociálne byty pre rómov. Navrhnite aj vy nejaký pozemok.

p. Cyril Filípek – prečo na rozbité cesty peniaze nie sú a na kontajnerové byty by sa peniaze našli.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – tie byty by boli financované zo Štátneho fondu rozvoja bývania s dotáciou Ministerstva dopravy, takže možno by bolo dobré p. Filípek keby ste chodil na Mestské rady, tam si to všetko rozoberáme.

Mgr. Vladimír Hladík – nebol si tam.

p. Cyril Filípek – ja keď musím odcestovať preč tak musím ísť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta - tak treba sa popýtať poslancov čo sa preberalo.

p. Cyril Filípek – v poriadku.

p. Miroslav Nosek – ja by som sa len spýtal prečo sme nedostali materiály včas, návrh na uznesenie.

p. Alena Poláková – poslali sa všetkým v pondelok do obeda, boli včas.

p. Miroslav Nosek – ja som nedostal.

p. Mária Vizváryová – bol odoslaný v prílohe, tam kde bola žiadosť p. Barkóciovej.

p. Miroslav Nosek – Barkóciovú mám.

Mgr. Vladimír Hladík – všetci sme to dostali, treba pootvárať prílohy.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – boli poslané 21.9. 2015 o 9,26 hod..

p. Miroslav Nosek – ešte sa pozriem. Tá socha čo sa robí v Strážach, že či to je tie financie aj na podstavec, alebo je to v rámci celého.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – na Hviezdoslavovej ulici, je to kompletná rekonštrukcia aj sochy aj podstavca. Mesto bude musieť vybetónovať nový podstavec, ak sa bavíme úplne o všetkom, tam dokonca chýba jeden medzičlánok. Bola základová doska, jeden podstavec a až na to išiel ten stĺp s tou sochou, podľa starých fotografií. Ja už som bol na kontrolných dňoch, ohľadom reštaurovania tejto sochy. Je veľmi zdevastovaná.

p. Miroslav Nosek – dalo mesto žiadosť aj na dotáciu, čo sa týka čiernych skládok aj dostalo niečo?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – áno, ešte sme nedostali nič, dnes som bol aj s inými starostami a tiež ešte nič nedostali ani odpovede. Uchádzame sa o všetky výzvy o ktoré sa dá.

p. Miroslav Nosek – chcel by som pred zimou požiadať o vyčistenie chodníkov v Strážach, sú tak zarastené, že pri uhŕňaní to bude problém od križovatky až po Smolinskú križovatku po obidvoch stranách.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – bavili sme sa o tom s Vladom, že sa nakúpia postreky.

p. Miroslav Nosek – ale to sú „grence“, tu asi postrek nebude stačiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – p. Fiala si to poznačí a bude sa na tom pracovať.

p. Miroslav Nosek – smetné koše, teraz som išiel zo Stráží a až po Mestský úrad nie je ani jeden koš.

p. Silvia Suchá – treba nákup navrhnúť do rozpočtu budúceho roku.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – bavili sme sa o tých betónových kontajneroch, ja som zisťoval ceny, okolo 200,- € vychádza jeden betónový kôš. Plechové nám ukradnú a plastové polámu.

p. Miroslav Nosek – kedy sa budú realizovať akcie, ktoré boli schválené v rozpočte? Tie cesty pri Bazilikome.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – viete, že tých financií máme 17 tis € a rozpočet je asi 28 tisíc €. Keď budú peniaze budeme to robiť.

p. Miroslav Nosek – minule som sa pýtal, že kto nám vyváža plasty. Bolo mi povedané, že je to VEPOS a prečo ASA nám fakturuje zvoz plastov, suma skoro 6 tis. €, je to chyba v tlači?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – plasty nám zváža VEPOS.

p. Renáta Fábryová – oni si to tak píšu do faktúry.

p. Miroslav Nosek – ale to sa nezakladá na pravde, tak nech píšu komunálny odpad.

Ing. Marián Javorka – asi preto, že to ešte separujú.

p. Miroslav Nosek – ja by som sa vyjadril ešte k tomu p. Fodorovi, že i keď tie obrubníky sú tam už piaty rok a on tam nebýva prvý rok. A keď tam niekto išiel, ten obrubník je pol metra od jeho vjazdu, kedže je nejaký slabší šofér, tak mesto mu bude platiť nejakú náhradu? Jednoducho nevie vojsť do vjazdu?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ale my sme sa nebavili, že mesto mu bude platiť nejakú náhradu.

p. Miroslav Nosek – ale musí to riešiť. Teraz mesto vyzvala polícia a Okresný úrad, za to že on nevie nacúvať. Keď nejaký občan nabehne na obrubník tak niečo s tým robte.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ja som to vysvetľoval na Mestskej rade, ten obrubník považuje polícia za prekážku v ceste, to znamená, že keď ho osadilo mesto, tak je povinné tú prekážku odstrániť. Buď ju odstránime, alebo dobudujeme chodník.

Mgr. Rudolf Ovečka – ja som tam bol za mesto a povedal som tiež či mu to pred piatimi rokmi nevadilo, povedal že vtedy nie, ale teraz mu to vadí.

p. Miroslav Nosek – ešte mám jednu vec, videl som tam faktúru oprava Felície za 700,- €, však tá Felícia nemá takú hodnotu. Čo sa tam robilo?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – presne to som rozprával aj ja, p. Mikulášek, keďže mal objednávkovú knihu, bez toho, že by sa so mnou poradil objednal opravu auta za túto sumu a ja keď som videl túto faktúru, už iné nezostávalo len ju uhradiť, pretože auto už bolo opravené. Už tu nepracuje, tak teraz to riešiť je zbytočné.

p. Vladimír Fiala – tam sa vymieňalo riadenie, pripravovalo sa to na STK, auto sa potrebovalo kvôli rozvážaniu obedov a aby na tom mohli opatrovateľky jazdiť, tak sa to muselo opraviť. Ja som bol tiež proti oprave, radšej sa mohlo nejaké iné auto kúpiť. Felíciu by bolo treba vyradiť.

a/ Návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra, na základe oznámenia Štatistického úradu SR

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na úpravu platu hlavného kontrolóra mesta, na základe oznámenia ŠÚ SR o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2014 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 114/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

v zmysle zákona č. 369/1990 je plat hlavného kontrolóra súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčísleného na základe údajov Štatistického úradu SR. Za rok 2014 činí táto suma 858,00 €. Od 01.01. 2015 je plat hlavného kontrolóra 858,00 x 1,82 = 1561,56   1561,56:7,5 x 4 = 832,83 €. Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé euro nahor t.j. 833,00 €.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

b/ Návrh na zmenu programovej štruktúry Programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre rok 2015 – 2017

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zmenu programovej štruktúry Programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre rok 2015 – 2017 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 115/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Zmenu programovej štruktúry Programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre rok 2015 – 2017 takto:

- do programu 11 Kultúra sa zaraďuje nový podprogram 11.3 Pamätníky, s cieľom: Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta, merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta.

Bežné výdavky: Reštaurovanie kamennej sochy Piety na podstavci.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

c/ Návrh na použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky prijalo,

                                                                                

U z n e s e n i e MsZ č. 116/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

-použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 300 000,00 EUR na realizáciu aktivít projektu Riešenie havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže, kód projektu ITMS: 24110110186:

-vlastné zdroje financovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov a  neoprávnené výdavky vyčíslené riadiacim orgánom pre prijímateľa na základe overenia žiadosti o platbu.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 10  Proti: 0  Zdržali sa:1 p. Cyril Filípek

d/ / Návrh na úpravu platu primátora mesta Šaštín-Stráže, na základe oznámenia Štatistického úradu SR

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na úpravu platu primátora mesta Šaštín-Stráže, na základe oznámenia ŠÚ SR o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2014 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 117/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

v zmysle zákona č. 253/1994 a 154/2011 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia štatistického úradu SR za rok 2014 o priemernej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve a násobok koeficientu od 5001 do 10000 obyvateľov t.j. 2,34 a 40% odmena schválená MsZ č. uznesenia 17/2015 schvaľuje od 01.01.2015 nasledovný plat: 858,00 x 2,34 = 2007,72 a 2007,72 x 40% = 803,08 po zaokrúhlení na celé euro nahor je plat primátora mesta 2811,- €.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

e/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže“

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaštín-Stráže“ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 118/2015

Mestské zastupiteľstvo

S ch v a ľ u j e

predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP a KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaštín-Stráže“, ktorý je realizovaný mestom Šaštín-Stráže. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali: 0            

      

f/ sl. Dáša Štvrtecká, byt. Šaštín-Stráže, U Vulgana č. 1362 – žiadosť o pridelenie bytu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o pridelenie bytu prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 119/2015

Mestské zastupiteľstvo

S ch v a ľ u j e

pridelenie uvoľneného 1-izbového bytu v bytovom dome na Slnečnej ulici č. 1616, byt. č. 2C, sl. Dáši Štvrteckej, byt. Šaštín-Stráže, ul. U Vulgana č. 1362, nakoľko menovaná splnila podmienky VZN č. 05/2003. Nájom na byt je od 01. 08. 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 10  Proti: 0  Zdržali sa: 1 p. Cyril Filípek

g/ Žiadosť RNDr. Milana Kseňáka, byt. Šaštín-Stráže, Gazárka 149, o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 120/2015

Mestské zastupiteľstvo

S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/218, vo výmere 177 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, RNDr. Milanovi Kseňakovi, byt. Šaštín-Stráže, Gazárka 149. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 31. 12. 2015, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 10  Proti: 1 p. Miroslav Nosek  Zdržali sa: 0

h/ Žiadosť p. Daniely Radovickej, byt. Bratislava, Zahradnícka 15 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o odpredaj mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 121/2015

Mestské zastupiteľstvo

S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/171, vo výmere 401 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Daniele Radovickej, byt. Bratislava, Záhradnícka 15. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 31. 12. 2015, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou.

MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0

                                                          

ch/ Ing. Július Olšiak CSc, byt. Bratislava, Kuklovská 497/25 a p. Lucia Kurňavová, byt. Bratislava, Nám. Sv. Františka 18 – žiadosť o prenájom mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o prenájom mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 122/2015

Mestské zastupiteľstvo

S ch v a ľ u j e

prenájom mestského pozemku parc.č. 1916/148, vo výmere 349 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, Ing. Júliusovi Olšiakovi CSc., byt. Bratislava, Kuklovská 497/25 a p. Lucii Kurňavovej, Bratislava, Nám. Sv. Františka 18, z dôvodu, že uvedený mestský pozemok je priľahlý k rekreačnej chate č. 78, ktorej vlastníkom sú vyššie menovaní. Cena nájmu sa stanovuje podľa schváleného Uznesenia MsZ č. 57/2011, zo dňa 19.05. 2011, na 0,25 € za m2 na rok. Doba nájmu začína plynúť dňom 04.04. 2013, z dôvodu, že p. Július Olšiak a p. Luciia Kurňavová si 03.04. 2013 prevzali list, v ktorom ich mesto vyzvalo na odkúpenie alebo prenájom užívaného pozemku, na ktorý menovaní nereagovali. Tento rok menovaní požiadali o prenájom pozemku a vzhľadom k tomu, že všetci vlastníci platili nájom aj za predchádzajúce roky, Mestský úrad predložil návrh, aby menovaní doplatili nájomné za roky 2013-2015.

Splatnosť nájmu je vždy k 31.01. príslušného kalendárneho roka. Nájom sa stanovuje na 5 rokov. Nájomca uhradí Mestu Šaštín-Stráže jednorazový poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012, v sume 75,- €, v termíne do 31.12. 2015, podľa schváleného Uznesenia MsZ č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011, ktoré okrem iného upravuje i spolufinancovanie za vypracovanie geometrického plánu. Nájomnú zmluvu vypracuje Mesto Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa : 0

i/ JUDr. Edita Lehocká – advokátska kancelária, Šaštín-Stráže, Štúrova 1267 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovanej o predĺženie nájomnej zmluvy prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 123/2015

Mestské zastupiteľstvo

S ú h l a s í

s predĺžením nájomnej zmluvy na nebytové priestory v kultúrnom dome v časti Šaštín JUDr. Edite Lehockej – advokátska kancelária na ul. Štúrovej č. 1267 v Šaštíne-Strážach, na dobu určitú do 31.12.2020 a zníženie spoluúčasti na úhrade spoločných nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu, vodné, stočné, v kultúrnom dome na 15 % z celkových ročných nákladov.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Proti: 1 p. Cyril Filípek Zdržali sa: 0

j/ sl. Veronika Patáková, byt. Šaštín-Stráže, J. Kollára 1368 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na mestský byt

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovanej o predĺženie nájomnej zmluvy na mestský byt prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 124/2015

Mestské zastupiteľstvo

S ú h l a s í

s predĺžením nájomnej zmluvy na mestský byt č. 29, na Námestí Slobody č. 942 v Šaštíne-Strážach, sl. Veronike Patákovej, byt. Šaštín-Stráže, J. Kollára 1368 do 01.10. 2018.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11 Proti: 0  Zdržali sa: 0

k/ Návrh na výmenu zapisovateľky Bytovej a sociálnej komisie

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na výmenu zapisovateľky Bytovej a sociálnej komisie prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 125/2015

Mestské zastupiteľstvo

S ú h l a s í

s výmenou zapisovateľky Bytovej a sociálnej komisie, kde p. Lenku Hájkovú nahradí p. Margita Packová.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

l/ Žiadosť p. Daniely Radovickej, byt. Bratislava, Zahradnícka 15 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o odpredaj mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 126/2015

Mestské zastupiteľstvo

N e s ú h l a s í

s odpredajom mestského pozemku parc.č. 1916/268, vo výmere 242 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Daniele Radovickej, byt. Bratislava, Zahradnícka 15.

Hlasovanie: Prítomní:11  Za: 11  Proti: 0  Zdržali sa: 0

11/ Diskusia

p. Daniela Radovická – dovolila som si osobne prísť na Vaše zasadnutie, moja žiadosť je tu, som užívateľkou chaty na Gazárke a majiteľkou. Tak ako hovoril p. primátor dala som si žiadosť na parcelu č. 1916/171, ktorú v súčasnosti užívam a mám ju v prenájme a na parc.č. 1916/268 o túto sa starám a predaj tejto ste mi zamietli, tak by som Vás chcela požiadať, či by ste to ešte raz neprejednali a ak by to bolo možné, to nejakým spôsobom schválili. Ja sa o túto parcelu starám osem rokov, predchádzajúci majitelia a iní občania tam naviezli kopu smetia a neporiadok, tak som to celé odpratala a zveľadila priestor a teda bola by som rada a ak je to možné, aby sa to pričlenilo k mojej parcele.

JUDr. Edita Lehocká – predsedkyňa Stavebnej komisie a životného prostredia – ja by som sa k tomu vyjadrila, mali sme tam takýchto žiadostí viacej a neodporučili sme ich z toho dôvodu, lebo na týchto parcelách nestoja chaty ani iné nehnuteľnosti, čiže keď sme neodporučili tri žiadosti, tak sme neodporučili ani Vašu. Vznikajú nám prázdne parcely, ktoré je možné potom predať, ale napríklad formou verejnej súťaže. A táto parcela nie je priľahlá k Vašej nehnuteľnosti.

p. Daniela Radovická – teraz čo mám pre to urobiť, mám sa prihlásiť do verejnej súťaže?

Mgr. Vladimír Hladík – ešte nie je vyhlásená.

p. Daniela Radovická – a ako sa dozviem, že tá verejná súťaž prebieha?

Mgr. Edita Lehocká – bude zverejnená na webovej stránke, tento rok sa to asi nestihne.

Mgr. Vladimír Hladík – mestské zastupiteľstvo sa musí dohodnúť čo bude predávať, vy ste si teraz mohli kúpiť pozemky, ktoré máte priľahlé ku chate. Toto sú samostatné parcely a tam nebude cena 8,- €. Parcely sa zakreslili tak, ako ich užívate a kde máte prístavby a živé ploty.

Mgr. Edita Lehocká – nie do konca roka to nebude.

p. Renáta Zajíčková – ja sa obraciam na Vás a chcem Vás poprosiť, materská škola vypracovala projekt pre vybavenie školského dvora. Ten projekt je, kde treba hlasovať, aby sme dostali financie. Zatiaľ máme strašne málo hlasov. Jeden obyvateľ môže dať tri hlasy. Dala som to na stránku, chodím po školách, bola som u súkromníkov, je to na facebooku, neviem už ako tomu mám pomôcť, koho ešte osloviť. Ak máte možnosť poprosím Vás, ak ste ešte nezahlasovali, je to trocha komplikovanejšie, ja som ochotná prísť a pomôcť. Dokonca budem v sobotu na námestí v obchodnom dome.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, do kedy je potrebné hlasovať, kedy je uzavretie?

p. Renáta Zajíčková – 05.10. 2015, zostáva týždeň, teraz v nedeľu, že má byť nejaká akcia na Gazárke, historické vozidlá, ja som schopná tam prísť aj s mojimi deťmi a notebookom a pomáhať hlasovať, ale ide o to, že ja nemám mobilný internet a neviem či je na Gazárke wifi. Ešte v Strážach futbalistov som neoslovila, ide o 6 tis. €, je to všetko pre deti. Je to cez SPP.

p. Jozef Bakič – ja by som mal otázku ohľadom mestskej kanalizácie v časti Šaštín. Viem, že už to bolo uzavreté, ale je tu jedna vec, že do toho plánu odkanalizovania sa nedostali zhodou okolností tri mestské byty na námestí. Bolo to aj sľúbené, že sa to napojí až po ukončení oficiálnej časti, ktorá bola schválená. Chcel by som vedieť či je to možné.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – sľúbené to bolo kým?

p. Jozef Bakič – tak bolo to tuná na mesto žiadané, bývalé vedenie a bolo povedané, že až po ukončení kanalizácie.                                                   

Ing. Marián Javorka – pokiaľ sa dobre pamätám, tak tam bolo plánované, že tá kanalizácia pôjde cez dvor, tá kinová ulička je p. Vávru. Tam sa nedohodli majitelia na pozemkoch nechceli dovoliť ísť cez pozemky. Niekto sa tam zasekol a nechcel to pustiť cez pozemok.

p. Jozef Bakič – ten dvor je mesta.

Ing. Marián Javorka – tam sú aj nejaké súkromné pozemky.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – poprosím zapísať do zápisnice, že preveríme majiteľov pozemkov aj celú situáciu.

p. Karol Rund – ja mám dve veci, jedna vec sa týka tiež kanalizácie. Ja mám postavený záhradný domček na Kollárovej ulici, tak projekt na kanalizáciu bol robený začiatkom roka 2007 a my sme to mali skolaudované na konci roku 2007 a my sme do toho projektu neboli zaradení. Ešte za primátora Prstka, bolo sľúbené, že sa niektoré veci budú dodatočne dorábať, paradox je ten, že celá ulica je napojená na tlakovú kanalizáciu, zostali sme len my. Oponovali sme tým, či to nie je zbytočné celú techniku tam hnať kvôli jednej prípojke, tak sa povedalo, že to jednoducho nejde. Trikrát sme hovorili s p. Macejkovú bolo sľúbené, že dodatočne sa to bude pripájať na kanalizáciu. Manželka bola teraz aj za tebou p. primátor, či sa s tým teda niečo bude robiť, ja by som chcel požiadať, aby sa to dalo do uznesenie, že ak sa bude niečo robiť, aby sa nezabudlo na tú našu prípojku. Druhú vec mám, blíži sa obdobie dažďov, p. Rozbora býva v tej lokalite tiež pozná to tam, čo je prepad z bagra, z chovného rybníka pod železnicou, tak to preteká popri štadióne, tam je to už zarastené a všetka voda končí u mňa v záhrade. Už tento rok som bol vytopený, ja mám potok vydláždený dlaždicami, už som to čistil, tam je nános a problém je v tom, že ako je Kollárova ulica, pod tou cestou je rúra a za tou rúrou to pokračuje do malého rybníka a tam je prales. Ten p. Planka čo kúpil ten dom, je ochotný umožniť prístup do jeho záhrady aj nejakému malému mechanizmu, aby sa ten kanál prečistil. Podľa mňa to nie je nejaká veľká investícia. Jedna čata čo chodí kosiť, už kosiť sa nebude, chce to len malý bager a oni by to mohli dočistiť a dať tam nejaké dlaždice. Chcel by som Vás požiadať či by sa to mohlo urobiť. Ešte mám návrh prepojiť to na kanál, čo ide pri Fredovi Kozánkovi do malého rybníka, popri STEIPE.

Mgr. Rudolf Ovečka – to je na ďaleko. Je tam zarastený kanál. Rybári rokojú s majiteľmi pozemkov. Preveríme to.

p. Soňa Kočková – ja som si dávala opakovane tri roky naspäť žiadosť o nápravu pri našom dome, na križovatke pri lesoch, keď prší stojí tam voda. Na lesnej správe boli voľakedy brezy, je to teraz zdvihnuté a všetka voda je na našom plote. Bolo mi to prisľúbené minulý rok, že sa to bude riešiť, nič sa neurobilo, neviem, či mám dať znovu žiadosť. Nič sa s tým nerobí. Každému prekážal môj plot, že vraj je nepriehľadný, tak sa riešili značky, hlavná a vedľajšia cesta, ale voda sa neriešila. Mám dať znovu žiadosť aj fotky?

p. Marián Rozbora – kto to prisľúbil, keď sa môžem opýtať.

p. Soňa Kočková – bývalý pán starosta, bolo mi povedané, že sa na to pôjde pozrieť, neviem či aj poslanci, že vraj to ide vyriešiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – podobnú situáciu riešime aj na Štúrovej ulici, tak poprosím p. Fialu, aby si dal do zápisu zistiť, kam tá voda je možná stiahnuť a poriešime to.

Ing. Marián Javorka – to isté na ulici Na pažiti, tam sa nedá prejsť. Ten kanál usekli, keď robili kanalizáciu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – p. Fiala, poprosím aj o zápis ulice Na pažiti.

p. Vladimír Fiala – mne sa zdá, že tam u Ing. Javorku je to prerušené ten kanál. Čo sa týka problému p. Kočkovej, mne nikto nepovedal, že to mám robiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – Soni uzatvoríme to tak, že sa tam pôjdeme pozrieť a vyriešime to.                                                                           

p. Vladimír Fiala – ešte by som chcel ak môžem k tomu p. Javorkovi, tam je nový asfalt a budeme ho rezať.

Ing. Marián Javorka – na tej križovatke nie je asfalt, tam kde je tá voda.

p. Rudolf Havel – jedna taká maličkosť, keď sa budú čistiť tie chodníky, na cintoríne od tej zadnej brány, tam je chodník dosť zaburinený.

p. Vladimír Fiala – toto už je vyriešené.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ak už nemá nik z občanov ukončujem diskusiu.

12/ Návrh na uznesenie

     Predseda Návrhovej komisie p. Branislav Kozánek – predložil poslancom MsZ, Návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

13/ Záver

     Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek poďakoval prítomným za účasť a IV. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva   ukončil.

 

 

Ing. Mária Macejková                                                           Mgr. Jaroslav Suchánek

   prednostka MsÚ                                                                      primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Marián Javorka

p. Miroslav Nosek

Zapísala: p. Alena Poláková

                                                          

sastin bg dark