V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                                Mesto Senica, zast. primátorom mesta Mgr. Branislavom Grimmom

Druh a počet drevín:            smrek obyčajný – 3ks, borovica čierna – 1ks, breza previsnutá – 1ks, javor – 1ks

Pozemky v k.ú. Senica:       „C“ 110/1, 110/2

Dátum doručenia žiadosti: 17.04.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 25.04.2018.

 

 

 

 

 

 

 

sastin bg dark