V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Štefánia Šedivá

Druh a počet drevín:       smrek obyčajný – 2ks

Pozemky v k.ú. Šaštín: „E“ 212/4

Dátum doručenia žiadosti: 27.11.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 04.12.2018.

sastin bg dark